Village Rangi Dara Woman Society Deposited Rupees 1000/- to Fight COVID-19.

[6:27 AM, 4/23/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung: अक्ट-23/04/2020

Kokrajhar: बाक्सा, जिरलानि सिंआव थानाइ राङिदारा गामिआव अनसुलि आइजो आफादआ नखरसेआव से रोजा से रोजा रांनि अनसुंथाइ रानना होनाइ हाबाफारिखौ मावफुंलांबाइ। फोरमाइहरनाइ जायोदि,थांनाइ 19 एप्रिल खालार खालिद बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफादआ नखरसेआव से रोजा से रोजा रांखौ आइजोफोरनि आखाइआव गथाइना होयो आरो लोगोसेनो 'जालाह देपलवमेन्ट ब्लकनि प्रजेक्ट मेनेजार अमल बाग्लारिआ गासै गामिनि सुबुंफोरनो खुगानि मुजा होना अनसुंथाइ होयो।साथ-जारलाआव बुंफबना थानाइ राज्यो राजाफोरखौ दिनै बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफादआ अनसुंथाइ महरै गथाइना होना जोबोर बाखोनाइजाथाव खामानि मावो। राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफाद आरो लोगोसेनो 'जालाह देपलबमेन्ट ब्लकनि प्रजेक्ट मेनेजार अमल बाग्लारिआ गासै गामिनि साफ्रोम आइजोफोरनो से रोजा से रोजा रांनि अनसुंथाइ आरो खुगाआव गानग्रा मुजानि अनसुंथाइ गथाइनाइखौ साफ्रोम राइजो राजा आइजो सुबुंफोरआनो नाजावना लानाइखौ नुनो मोननाइ जायो।मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास COVID-19 आ जानाइनि थाखाइ गोबां बर सुबुंफोरआनो रांखान्थि बिथिंआव खस्त मोनदों बेनि थाखाइनो से रोजा से रोजा रांनि अनसुंथाइखौ राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफादआ होनाइ जादों होनना बुंथिनानै होयो। मोनथिनो मोनबावनाइ बादिब्ला गोरिब गुन्द्रा बासिआ लासे गासै 71 थागिबि नखरफोरनो राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफादआ से रोजा रांनि अनसुंथाइखौ होनाइ जादोमोन होनना बुंथिनानै होबावो।दिनै बाक्सा जिरलानि सिआव थानाइ आइजोफोरा राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफादनिफ्राइ रांआरि अनसुंथाइखौ मोननानै जोबोर खुसि मोननाइ आरो गोजोननाइबो फोरमाइदों‌‌। मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास covid-19 नि लकडाउन समाव गोबाव समनिफ्राइ दुखु कस्त आरो सार्थ जारलाआव सहाइना दंमोन बेखौबो राङिदारा गामिनि अनसुलि आइजो आफादनि रांआरि अनसुंथाइ मोनगिरि साफ्रोम आइजो सुबुंनि खुगानिफ्राइ मिथिनो हाबावनाइ जायो।OOh .. Bihamjw Monglee Dance by Dream Club, Song by Anaya Brahma

184 views0 comments