VCDC मेम्बारआ PMAY निफ्राय सौवफैनाइ ननि रांखौ जाखुमादों।

Dwitun Basumatary

The Siphung

बाक्सा, अक्ट - 02/05 /2020 फोरमायहरनाय जायोदि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर ब्लकनि सिङाव थानाय पदमा राभा मुंनि सासे VCDC मेम्बारआ PMAY निफ्राय सौवफैनाइ ननि रांखौ जाखुमादों। कुमारिकाटा फाक्रिबारि गामिआव PMAY निफ्राय सौवफैनाइ बिन्दिस्वर राभा, गलाभि राभा आरो लहित राभा बिथांमोननि ननि रांखौ जाखुमादों VCDC नि मेम्बार पदमा राभाआ। मोनथिनो मोन्नाय बायदिब्ला पदमा राभा खौ 5नं दकिन कुमारिकाटा VCDC नि मेम्बार होन्नानै मिथिनो हानाइ जादों। राज्यो राजा सुबुंफोरनि मुङाव PMAY निफ्राय VCDC नि मेम्बार पदमा राभाआ जाखुमानाया जोबोद दुखुनांथाव। तामुलपुर ब्लकनि सिङाव थानाय कुमारिकातायाव दिनै PMAY निफ्राय सौवफैनाइ नखौ लुफुंजायिनि नुथायखौ नुनो मोनदों। दिनै तामुलपुर ब्लकनि सिङाव थानाय 5 नं दकिन कुमारिकातायाव VCDC नि मेम्बार पदमा राभाखौ राज्यो-राजाफोरा रां जाख्लनाइनि दायाव अजद दिखांनाइखौ नुनो मोन्नाय जादों।
27 views0 comments