UPPL हानजानि बिजाथि राकेस ब्रह्म बिथाङा रादाब बिबुुंसारनि गेजेरजों फोरमायदोंदि दिनै आसाम सरकार


The Siphung : 01/04/2020 : मुसलपुर

24 नं मुसलपुर बियाबनि UPPL हानजानि बिजाथि राकेस ब्रह्म बिथाङा रादाब बिबुुंसारनि गेजेरजों फोरमायदोंदि दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय मुलुगनाङै कभिद-19 एबा कर'ना भाइरास बेरामनि साग्लोबसारनाय जाथाया सोरगिदिं गिथाव थासारि लाबोनाय समाव दिनै भारत आरो आसामाव 21 दिन लक दाउन बन्द' फोसावनायाव बयबो राज्यो-राजाफोरा न'निफ्राय ओंखारनो हायैयाव जानाय लोंनाय आदारनि जेंनायाव मोगा-मोगि जानानै दं ।बे समाव सरकारनि अनसुंथाय सफैनायनायखौ जुदि बबेबा राजखान्थि हान्जाया गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय राजखान्थिनि मुं लानानै आरो रां लानानै रानोबा बेखौ जों इउ.पि.पि.एल हानजानिफ्राय माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा । सरकारनि सफैनाय अनसुंथाइखौ सरकारि बिफाननिफ्राय राननायखौ जों लुबैयो होनना 24 नं मुसलपुर बियाबनि इउ.पि.पि.एल हानजानि बिजाथि राकेस ब्रह्म बिथाङा फोरमायना होयो ।


राज्यो-राजानि मुङै सफैनाय सरकारनि अनसुंथाइखौ रां लानानै राननो नागिरनाया दुखुनांथाव -राकेस ब्रह्म


87 views0 comments