School week Started from Today in Basugaon High Secondary School

Dwitun basumatary

सिरां,बासुगाव अक्ट-17/01/2020 सिरां जिल्लानि सिंआव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालियाव बोसोरारि स्कुल Week खुंफुनाय हाबाफारि जादों। दिनै 17/01/2020 जानुवारि अक्ट निफ्राय बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि बोसोरारि स्कुल Week खुंफुंनाय हाबाफारिया जागायनो आखायाव लायो आरो बे खुफुंथाय हाबाफारिआ गासै, बा साननि हाबाफारिजों 21/01/2020 अक्ट आव जोबथा जागोन होनना खौरां मोननाय जादों।

बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि गासै फरायसाफोर आरो जि.एस बिथां अमिथ बसुमतारिय आ फोरमायनाय बादिल्बा दिनै फुंनि 9.30 रिंगासोआव गिबियै फरायसालिनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरा लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादो‌। बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि बै स्कुल Week हाबाफारियाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लानाय नुथायखौ नुनो मोनदों आरो हाबाफारि नि फैसालि एबा जौस्रांखौ जोबोर समायना रमायना साजायनाय नुथायआवबो नुनो मोननाय जादों, फरायसालिनि फरायसाफोरा समायना रमायना दख'ना आरो गामसा आरनाय बायदि लाना दिनैनि जानो लानाय बासुगांवाव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि बोसोरारि स्कुल Week खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाया, बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिखौ जोबोर समायखां होदों।57 views0 comments