बिथांखो सासे बर' नि हारि सिबिसुला होनब्ला बो गोरोन्थि जानाय नंगा होन्ना बुंथिनाय जादो।

The Siphung

The Siphung : 18/02/2020 गुवाहाटी आव थानाय, बर' फोरा मैया रुपनाथ ब्रह्मा नि मुसुखा नि दाखोर-जाबोर फोरखौ साफ़ साफाय खालामना, गोदान खालाम नाय नुनो मोन्दों । रुपनाथ ब्रह्माआ बर नि सासे मुंदांखा लिरगिरि आरो धोरोम सिबिसुला मोन । बिथांखो सासे बर' नि हारि सिबिसुला होनब्ला बो गोरोन्थि जानाय नंगा होन्ना बुंथिनाय जादो। मिथिना मोन्नाय बायदिब्ला बिथांगा बर' नि सासे मानि जाथाव Politician बो मोन होन्ना जायगा आवनो सासे बर सुबुंगा बुन्ग्दोमोन ।
31 views0 comments