No Movement Luggage Van Due to Lockdown for COVID-19 Affected

[7:21 AM, 4/24/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung: अक्ट-24/04/2020

Kokrajhar: चिरां, फोरमाइहरनाइ जायोदि,मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास COVID-19 नि नैथि लकडाउन समाव बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ चिरां जिरलानि माखासे सहरफोरनि नुथाइ। मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास COVID-19 आ साग्लोबसारनाइआव मिरु सरकारआ नैथि लकडाउनखौ फैगौ 3 मे खालारसिम फोसावबावनाइलाइ आसाम हादरसानि गुबुन जिरलानि थावनिफोराव आबुङै मिरु सरकारनि हरनाइ बिथोनफोरखौ मानिनाइ नुथाइजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ चिरां जिरलाआवबो माखासे थासारिफोरखौ नुनो मोनदों।मुलुगनाङै साग्लोबनाइ COVID-19 नि नैथि लकडाउन समाव चिरां जिरलाआव माखासे रोगाथाइ हान्था मेला,स्कुल,कलेज आरो सरकारि मावख' बाइदिफोरखौ आबुं बन्द जानानै थानाइ नुनो मोननाइ जादों। मिरु सरकारनि बिथोन बाइदियै थांनाइ 28 मार्चनिफ्राइ गासै 21 सान लकडाउन जाखांनाइनि उनाव हादरआव नैथि लकडाउननि सोलिफिननाइ खौरांखौ बयबो मिथिगौ।


दिनै हादरसानि दाब दाब जिरलानि सरकारि मावखफोरा आबुं बन्द जानाइजों लोगोसे चिरां जिरलानि माखासे स्कुल,कलेज आरो सरकारि मावखफोरनि दरजा बन्द जानाइखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो सिरां जिरलानि गिदिर-गिदिर गला हाथाइसालि बाइदि थावनि फोरखौ बन्द जानाइ नुनो मोनो। गिदिर गिदिर बास मुवा बेसाद दैथाइग्रा ट्राक बाइदि गारिफोरखौ दिनै नैथि लकडाउननि थाखाइ सोलिआ जासे थानाइखौ नुनो मोनबावनाइ जादों।5PCS IS CHEAPER DOUBLE-LAYER ABSORBENT MICROFIBER KITCHEN DISH CLOTH NON-STICK OIL HOUSEHOLD CLEANING WIPING TOWEL KITCHEN TOOLS

88 views0 comments