Memorandum of Settlement of BTR Bodoland Territorial Region

BTR...…. बियो गासैनिबो आंगो

गोसोखांलाइजोबथायारि थिरांथा। (Memorandum of settlement)

1. भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बर'फोरनि राजखान्थियारि , रांखान्थियारि,समाजारि, हारिमुवारि, सिनायथिखौ लुबैनायबादि अरायथायै सुफुंनो थाखाइ थाम हान्जायारि सावरायनानै मोनसे मानगोनां थिरांथायाव फैदों। आसाम सरकारा आसामाव थानाय बर'फोरनि थाखाइ बारग' लांनाय 1993 आरो 2003 मायथाइयाव BAC आरो BTAD खौ भारत संबिजिरनि दथिफारियाव सरजाबनानै सोरजिनाय जादोंमोन। दुलाराय बर' फराइसा आबाद आरो मोनब्रैबो NDFB नि हानजाया आलादा राइजो दाबिबाय थाबोदोंमोन। बे थामहान्जायारि सावरायलायनि गेजेरजों बर'फोरनि आफादफोरजों गुवारै आरो बिसोरनि दाबिनायबादि जोबथा सुस्रांनायनि नोजोरजों आसामनि बुहुमलुरनि सिनायथिनि जेबो खहा जायालासे गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय।

2. गोरोबथानि थांखिफोर--

(i) BTC नि रोखोमैनो बेनि हालामखौ बांहोनानै आरो आवथाबादिनो मावनां हाबाखौ ओनथोरजयै मावफुंनाय।

(ii) बे जेंनाया बिटिएडिनि बायजोआव थाबोनाय बर'फोरजों सोमोन्दो थागोन।

(iii) बर' हारिनि राव हारिमुवारि, समाजारि, आरो फोजौनाय आरो रैखाथि होनाय जागोन।

(iv)ट्राइबेलफोरनि हा-हुनि मोनथाइखौ आइनारि खालामनाय जागोन।

( v) ट्राइबेल हालामफोरनि जौगाथाइखौ गोख्रै दावगा होनाय जागोन।

(vi) NDFB नि सोद्रोमाफोरनि जिउखुंथाइखौ गायसंनायाव मदद होनाय जागोन।

3. बिटिएडिनि आवथाखौ सोलाय-सोल' खालामनाय:--

1.(i) गोरोबथानि रादायबादि भारत संबिजिरनि दथि फारिलाइयाव थानाय 14 फेराग्राफखौ मोजाङै आनजाद नायनो थाखाइ मोनसे कमिस्वन दानाय जागोन।

3.1.(ii) सोलिफु BTAD नि सिङाव non-tribal बांसिन थानाय गामिफोर, जायफोरा लानथ्रियै non-six schedule ओनसोलजों नांजाबना दं, बेफोरबादि गामिफोरखौ BTR निफ्राय ओंखारलांनो खाबु होनाय जागोन।

3.1.(iii)आथिखालनि थिखनखानाय बिटिसिनि समस्टिखौ जेबो खहा खालामाजासे -जेरै दं- एरै थिखननाय मासिखौ रैखाथि लाखिनानै 60 समस्टिसिम गोदानै बांहोनाय जागोन।

3.2. आसाम सरकार , बिटिसि सरकार आरो दुलाराय बर' फराइसा आफादखौ लाफानानै बे कमिस्वनखौ दानाय जागोन।नायसनलाइ(notification) होनायनि द' दाननि गेजेरावनो गनायथिजानाय फोरमायलाइखौ गथायनांगोन।

3.3. आथिखालनि बिटिएडिनि बिमुंखौ सोलायनानै बि.टि.आर.(BTR) बर'लेण्ड हालामारि खुंथाइ मुङै मिथिनाय जागोन।

3.4.खुंथाइयारि मोजांखौ नोजोर होनानै आसाम सरकाया आथिखालनि बिटिएडिनि थाखानाय जिल्लाफोरखौ गोदानै दाफामफिननानै फोसावनो हागोन।

4. BTC नि गोहो(powers) आरो मावफुंनायफोरखौ foundations) सोदांनाय।

4.1.गोरोबथानि उफ्रा बिलाइ(i)आव होनाय लेखा गुजि साननि उनावनो बिटिसिया आइनारि गोहो,मावफुङारि गोहो आरो रांखान्थियारि गोहोखौ लासैयै दाजाबदेरनायनि आइदाफोराव होफुंनाय एबा गनायथिनाय जागोन।

4.2.बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया BTADनि बैफोर मावफुंनाय गोहोफोरखौ रेबगान्थि बायदियै गनायथि होगोन।

4.3. भारत संबिजिरनि द'थि फारिलाइयाव थानाय आरो 280 बिखावखौ बारग'लांनाय 2019आव सोलाय सोल'नि ( सेजौ बाजि सोलाय-सोल') गेजेरजों रांखान्थियारि फुंखाफोरखौ जौगाहोनाय आरो BTC नि मावफुंनाय गोहोफोरखौ नोजोर होनाय जाथों।

4.4. BTC नि मावफुं गोहोखौ CEO ( Chief executive officer) जायनि गोहोआ आसाम सरकारनि प्रिनसिपाल सेक्रेटारीनि गाहायाव नङै बिबानगोराया गुबुन गुबुन बिटिसिनि बिफानफोरनि मावफुं गोहोआ आसाम सरकारनि उफ्रा नेहाथारीनि गोहोजों समान जागोन।

4.5. BTAD नि जिल्लाफोरनि जिल्ला बेंगिरि , पुलिच सुफारफोरखौ बिटिसिनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा ,सीफ गनायथि लानानैसो थिसन हरनाय जागोन।

4.6. बिटिएडिनि आवथानि गासै जिल्ला बेंगिरिफोरा BTC नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमानो बिबानगोरा CEOनि गेजेरजों जिल्लानि गासै जौगाथाइफोरनि मावनायफोरखौ दैथायहरनांगोन।

4.7. आसामनि केबिनेट मनथ्रिखौ गाहाइ खालामनानै मोनसे थाम-हानजायारि सावरायनाया सोलिगोन आरो बेयाव बिटिनि सीफ आरो भारत सरकारनि नखर बिफाननिफ्राइ सोद्रोमाफोरखौ लानानै बेखौ दानाय जागोन आरो बिसोरो द' दाननि उन उन बिटिसिनि मावनाय दांनाय जेरै आइन दानाय/बिथांखि दानाय खान्थिफोरनि बागै नोजोरगोन जायखौ आसामनि राइजो बेंगिरिनो गनायथि मोननो दैथाइ हरनाय जागोन। 4.8. आसाम सरकारनि सीफ सेक्रेटारी आरो बिटिसिनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा आरो भारत सरकारनि नखर बिफाननि सोद्रोमा लानानै मोनसे थाम हानजायारि आफाद दानाय जागोन आरो बे आफादानो द' दाननि उन-उन बिटिसिनि थांखि थालांनाय पस्ट क्रियेसन आरो मावख'वाफोरनि लांदां मासिखौ सुफुंनो बिजिरगोन।

5. BTAD निबाइजोनि बर'फोरनि थागथियारि:-

5.1. आसाम सरकारा बिटिएडिनि बाइजोनि बर'फोरनि जौगानायनि थाखाइ- बर' कछारी अनसाइ जारखुंथाइ दानाय जागोन। आथिखालनि हायेन ओनसोलाव थानाय जारखुंथाइफोरनि बादि आसाम सरकाया बर' आफादफोरजों सावरायजलायनानै थाखानाय जारखुंथाइफोरजोंबो सानलायना बर' कछारी अनसाइ जारखुंथाइखौ दाफुंनाय जागोन।

5.2. आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार आरो बर' कछारी अनसाइ जारखुंथाइजों जथाइयै मोनसे बोसोनारि आफाद दानाय जागोन।बिटिएडिनि बाइजोनि थाबथाबोनाय गामिफोरखौ सिनायनानै आसाम सरकारी नांगौ रोखोमनि मदद होनांगोन।

5.3. आसाम सरकारा फारियाव सोजानाय सुबुं हारिफोर आरो गुबुन अरनबारियाव दोरोङारियै रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनो 2006 मायथाइनि आइनबादि थानो मोनथाइ होनाय जागोन।

6.हारि सिनायथि, राव, सोलोंथाइ बाइदिसिना जेंनाफोर:-

6.1.बारग'लांनाय 2003 मायथाइनि नैथि बर' गोरोबथानि रादाइयाव सोसनजानाय कार्बि आंलं आरो दिमाहासावनि बर' कछारीफोरखौ -हाजोआरि फारियाव सोजानाय सुबुं-हारि(ST-H)महरै सम थिखानियावनो मावफुंथारनो खोथा हैयो।

6.2. आसाम सरकारा बर' रावखौ आसामनि राइजो नाङैनो लोगो मावख'वारी सरकारी राव महरै गनायथि होनो सरकारी नायसनलाइ फोसावनाय जागोन।

6.3. (i) BTAD सिंनि आरो (ii) बिटिएडिनि बाइजोनि भेनसार बर' बिजोंनि फराइसालि आरो फराइसालिमाफोरखौ जुनियायै हादाबसायारि खालामनो लाहार फाहारनि राहा लाथारनांगोन।आसामनि सरकारा बिटिएडिनि बाइजोनि सोलोंसालिमाफ्राव बर' बिफानफोरनि बिबुंगिरि थिसनथारनांगोन।

6.4. आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फराइसालिफोरनि बिथोनख'सालि गायसंथारनांगोन।

6.5. कक्राझारनि दतमायाव थानाय थुलुंगापुरियाव -बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हारिमुवारि गलाय-गथाइ साबसिनथार गंसे न'मा मिरु गायसंनाय जागोन।आसाम आरो भारतनि गुबुन गुबुन राइजोआव थानाय बर'फोरनि बर' राव, हारिमु, सिनायथि आरो जौगाथायनि रैखाथि फोरनि राहा-लामाखौ गनायथि होगोन। बे मिरुखौ बिटिसि सरकारा मिरु सरकार आरो राइजो सरकारनि राङारि मददजों सामलायगोन।

7.हा-हु मोनथाइफोरनि सोमोन्दै:-

7.1. BTAD नि बाइजोआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकाव गोग्लैयि ट्राइबेफोरनि हा-हुनि मोनथाइनि थाखाइ आसाम सरकारा जुनियायै आइन दानानै थोजासे रोखोमै रैखाथि होनांगोन।

7.2. आसाम सरकारा सरकारी खाच हा, मोसौ मैसो गुमग्रा फोथारफोरखौ आरो दैमा खुरखानानै बालाबारि जानाय हाफोरखौ गुबुनारि सानजानाय नोगोरारिफोरनिफ्राइ थोजासे रोखोमै रैखाथि होनांगोन।

8. आसाम सरकारा जुनियायै लानो गोनां बिथांखिफोर:-

8.1.बिटिसिजों लोगोसे भारत संबिजिदनि दथि फारिलाइयाव हाबनाय गावखुंथाइफोरखौ सामब्लायनो थाखाइ मोनसे आलादा बिफान सोरजिनांगोन।

8.2.आसाम सरकारा थाखानाय बिटिएडिनि IG नि अनगायैबो मोनसे DIGनि पस्ट मोनसे सोर्जिनाय़खौ।

8.3. बिटिसि खुंथाइनि सिङाव गंसे स्टाफ सोलोंसालिमा गायसंनांगोन।

8.4.आलादा राइजोनि सोमावसारनायाव जिउ बाउलांनाय सुबुंफोरनि नखरनो आसाम गभारमेन्टा साफायाव 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनांगोन।

9. NDFB दावहारुफोरनि थाखाइ जिउ राहा खालामनाय:-

9.1. गासै NDFB दावहारु सोद्रोमाफोरनो बे So0 नि गेजेरजों हिंसायारि आरो हाथियारनि लामाखौ नागारबाय होनना समाइ खिरा लाहोनाय आरो बिसोरनि हाथियारखौ दानसेनि गेजेरजों बे बुजा-बुजि गोरोबथाइजों नागारथारबाय होनना फोसावनाय।

9.2. NDFB नि गासै गावस्रा गावस्रि थानाय हानजाफोरखौनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा नांगौ रोखोमै गायसंनानै जिउखुंनायनि राहा-लामा खालामनानै होनांगौ। बे राहा-लामायाव थानांगोन (i) लाम-साम राङारि अनसुंथाइ होनाय ,(ii) दाउ,अमा, जैबिक फार्म खुलिनाय आरो ना फिसिनाय बाइदि मावथांखिनि थाखाइ थाखानाय सरकारनि बिथांखिफोरनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होनांगोन ,(iii) जायगायारिनि फालांगि आरो हाबायारि फोरोंथाइ फुंखाया ल होग्रांनाय (iv)हारोंथाइखौ नायनानै सरकारनि साख्रियाव नांगौबादि मै थिसनांगोन।

9.3. सोलिफु बिटिएडिनि IGPनि दैदेननायाव मोनसे जुनियायै मोनसे आफाद दानांगोन आरो आसामनि गुबुन गुबुन बिफानफोरनिफ्राइ सोद्रोमाफोरा बिसोरनि(cadre's) बैसो, सोलोंथाइनि हारोंथाइ, स्रां सनस्रा थानायखौ नोजोर होनानै नांगौ जानायबादियै थिसननांगोन।

9.4.मार्डार केछ एबा दाइगोनां केछ रेबसुंजानाय गासै NDFB नि बांद्राय दाइ केछफोरखौ आसाम सरकारा खान्थिबादियै बोखारथारनांगोन। जायफोरा दाइगोनां केछजों लोब्बायै रेबसुंजाबाय बिसोरनि केछफोरखौ थाखानाय बिथांखि जों नायफामफिननांगोन।

10. जौगाथाइनि जुनिया पेकेज(थफ्ला):-

10.1.बिटिसि हालामनि जौगाथायनि थाखाइ आसाम सरकारा बोसोरथामनि जुनै बोसोरारि 250 कौटि रां बाउजा थिखागोन। भारत सरकाराबो बोसोरथामनि थाखाइ बोसोरारि 250 कौटि रां बाउजा थिखानाय दाजाबफागोन।जौगाथाइनि रां थफ्लानि फारिलाइखौ उफ्रायै सुजाबनाय (-ii) (iii) आरो (iv)आव नायनो हागोन। 10.2.बर' लाइमोनफोरखौ आर्मि, पेरामिलिटारी,आरो पुलिच बिफानाव बिसोरनि थान्दै महरखौ बांहोनांगोन। बाख्रियाव थिसननायनि सिगां फोरोंथाइ हान्जा सुरनायफोरखौ एजेन्सिनि गेजेरजों खाबु खालानि खान्थियै खालामनांगोन।

11.बर' आफादफोर, बिटिसि सरकारा, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि नखर बिफाननि थान्दैफोर मोनसे आफादा बे बुजा-बुजिनि गोरोबथानि दाफुंनायखौ दिथा होगोन।

गोजौनि गोरोबथाखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारीआव गोदान दिल्लियाव भारत सरकारनि मानिनां नखर मन्थ्रि स्रीजुत अमित शाह नुजाथिनायाव सागान होनाय जायो।

1. प्रमद बर' ( आफादगिरि , ABSU) 2.लरेन्स इस्लिरी( गाहाइ नेहाथारि, ABSU) 3.रन्जन दैमारी( NDFB) 4.गबिन्द' बसुमतारी( NDFB) 5.बि. साउरायग्रा( NDFB) 6. धीरेन्द्र बर' (NDFB) 7.मिहिनीश्वर बसुमतारी( आफादगिरि, UBPO) 8. कुमार सन्जय कृष्ण, सीफ सेक्रेटारी, आसाम सरकार 9. सैतेन्द्र गार्ग जयन्ट सेक्रेटारी (,NE) MHA. गोरोबथानि साखि महरै सागान होयो- 1. सर्बानन्द सनवाल, सिएम आसाम 2.हिमन्त बिश्ब शर्मा , केबिनेत मन्थ्रि , आसाम 3. हाग्रामा महिलारी, CEM बिटिसि।


महर होदों -राखाव बसुमतारी बोसोनगिरि बर' रेबग्रा जथुम।87 views0 comments