In BTR, four Gentlement Distributed Food Material to Daily Wages Labour in Kumrikata,

[9:32 AM, 4/22/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung: अक्ट-22/04/2020

Kokrajhar: बाक्स, फोरमाइहरनाइ जायोदि, आथिखालनि बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ कुमरिकाता सोमलिगुरि गामिनि मिस्त्री हान्थानि सा ब्रै मावथि सुबुंफोर आ जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ राननानै होदों। अनसुंथाइ रानना होनाइ सा ब्रै मावथि सुबुंफोरनि मुंआनो जाबाइ फारियै-सनजित बसुमतारि, दिपक औवारि,सनय मोसाहारि आरो नरेन नार्जारि होनना मिथिनो मोनबावनाइ जादों।

बाक्सा जिरला कुमारिकाता एन.के आंगारकाता हालामनि सोमलिगुरि, सिसुबारि आरो बैग्रिगुरि गासै दरथाम गामिनि 200 निबो बारा दुखुथिआ नखरनो गावसोरनि थुबिल रांजों बै साब्रै मावथि सुबुंफोरआ अनसुंथाइ होनाइ हाबाखौ मावफुंलाङो‌। मोनथिनो मोनबावनाइ बादिब्ला बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ कुमरिकाता सोमलिगुरि गामिनि मिस्त्री हान्थानि साब्रै फोरोंगिरि सुबुंफोरआ गाबसिनि थुबिल रांजों जा एसे हायो माइरं आरो संख्रि बाइदिफोरखौ राननानै होयो।दिनै बाक्सा जिरलानि सिङाव थानाइ कुमरिखाता सोमलिगुरि गामिनि साब्रै मावथि सुबुंफोरआ अनसुंथाइ होनाइ मुवा बेसादफोरखौ आजावनो गोबां राइजो राजा आइजो सुबुंफोरआ बाहागो लाफैनाइखौ नुनो मोनदों। बाक्सा जिरलानि कुमरिकाता सोमलिगुरि गामिनि साब्रै मावथि सुबुंफोरआ गावसिनि थुबिल रांजों 200 नि बारा दुखुथिआ नकरनो अनसुंथाइ होनो मोननानै जोबोर गोजोननाइ मोनदों।दिनै सोमलिगुरि गामिनि साब्रै मावथि सुबुंफोरा 200 नि बारा राज्यो राजा सुबुंफोरनो जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ होनाइ हाबाफारिआव गोबां बर राइजो राजा फोरनि covid-19 नि लकडाउन समाव दुखु खस्त भुगिनांनाइखौबो माखासे राइजो राजा बर आइजो सुबुंफोरनि खुगानिफ्राइ मोनथिनो हाबावनाइ जायो।Diwana Jalangbai, Nwnkhou Nona by Dipali Swrgiary160 views0 comments