GWMW GWTHANG NWNGNI || गोमो गोथां नोंनि ||

#GWMW #GWTHANG @NWNGNI || गोमो गोथां नोंनि ||

The Siphung : Tangla / 27/02/2020 गोमो गोथां नोंनि बोडो अल्बूमा जोबोत मोजां जादो । बेयो हाय Ranjit Basumatary आ गौरां होदोंमोन । म्यूजिक खो हेमन्त आ खालाम दो मोन । सल' आ Kulen Basumatary आ लिरदों मोन । बे एल्बम आव मोदोम गोदों खालाम दो मोन, जेरै - रंजीत, ललिता , दिगम्बर, पमि, बुनु , ज्योतिप्रसाद आरो पिंकू बो मोन । बे वीडियो खो Bodo Press आ Production खालामदो मोन । सल ' आ simple नायनो मोजां जादो, खेबसे नायब्ला नायनो लोगै फिनो । दे नाइंदो बोइबो ।







23 views0 comments