COVID-19 नि लकडाउनफोराव उखैहाबना थानाइ जिब-जुनारफोरनो कक्राझार सहरनि हान्जासे

[8:54 AM, 4/18/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-18/04/2020


कक्राझार: आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिङाव थानाइ कक्राझारआव मोनसे सोमोनांथाव हाबाफारिआ 17 एप्रिल खालि फुंबिलि समाव जानानै थाङो। फोरमाइहरनाइ जायोदि,बिटिआर खुंथाइनि सिङाव थानाइ कक्राझार सहरआव हान्जासे लाइमोनफोरआ जिब जुनारफोरनो जाग्रा आदार जगाइनाइ खौरांखौ मोननो हायो। मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला कक्राझार सहरनिनो हान्जासे लाइमोनफोरआ बै बाखोनाइजाथाव हाबाखौ मावफुंङो।


हादरनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास COVID-19 नि साग्लोबनाइआव दुखु खस्त भुगिनांनाइ गोरिब सुबुंफोरनो पुलिस बिफान,सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथान NGO फोरजों लोगोसे हादरसा सरकार नि गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रि आवलाफोर आरो गोसो गुदुं सुबुंफोरआ मदर खालामनाइखौ नुनो मोननाइ जादोंमोन। मिथि होहरनो गोनांदि दिनै कक्राझार सहरआव जिब-जुनारफोरनो जाग्रा आदार जगाइनाइखौ नुनो मोननाइ जायो। कोकराझार सहरनि माखासे थावनिफोराव COVID-19 नि लकडाउनफोराव उखैहाबना थानाइ जिब-जुनारफोरनो कक्राझार सहरनि हान्जासे लाइमोनफोरआ जाग्रा मुवा गथाइना होनाइखौ नुनो मोननाइ जायो।जिब-जुनारनो जाग्रा आदारनि अनसुंथाइ राननानै होनाइ हान्जासे लाइमोनफोरआ आथिखालनि कक्राझार सहरनि जेडि लामा,आसाम अयेल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरआव गिख्रंथाव करना भाइरासनि गोहोमआव भुगिनांनाइ जिब-जुनार,मोसौ,बोरमा आरो सैमाफोरनो जाग्रा आदार रुटि,बिस्कुट बाइदिफोरखौ जगाइना होनाइ जायो।

58 views0 comments