BPF हान्जाआ 1000 कौटि रां जाख्लनाइनि अजद ओंखारनाइखौबो MP नब कुमार सरनियाआ फंनैसो बुंना होलांबावो।

[12:11 PM, 5/5/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung

Kokrajhar: कक्राझार, अक्ट-05/05/2020 गभर्नर खुंथाइआ बर राज्योआव गिबि खेब सोलिनायनि उनावनो बितिआर नि राजथावनि कक्राझारआव एमफि नब कुमार सरनियानि आगान होफैनाइखौ नुनो मोनदों। एमफि नब कुमार सरनियाआ बिटिसि एबा बिटिआर खुंथायनि बागै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमाइलाङो। दोन्थनाय बिटिआर बिसाइख'थि आरो बिटिसिआव सिगां समआव बिफिएफ राजखान्थि हान्जाआ सरकार सालाइनाइ समाव 1000 कौटि रां जाख्लनाइनि अजद ओंखारनाइखौबो एमफि नब कुमार सरनियाआ फंनैसो बुंना होलांबावो।दिनै बिटिसि एबा बिटिआर आव गभर्नर खुंथाइआ गिबि खेबनि थाखाय सोलिफुगासिनो दं। गभर्नर खुंथाइनि उनाव 5नं कक्राझार लक सभा बियाबनि एमफि नब कुमार सरनियाआ कक्राझार दावबाइफैनानै बुंबावयोदि, बिटिसि एबा बिटिआर आव गिबि खेबनि थाखाय गभर्नर खुंथाइआ सोलाइनाइ लोगो लोगोनो गंब्रै जिरलानि जिरला बेंगिरिजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा गोख्रों जादों होन्नानै बुंना होबावयो। एमफि नब कुमार शरनीयानि बुंनाइनिफ्राइ मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला 5नं कक्राझार लक सभा बियाबनि एमफि नब कुमार सरनियाआ बिटिआर खुंथायनि बिसाइख'थिखौ थाबैनो लुबैदों।देग्लाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव आरो हादराव लकडाउन सोलिनायआ जोबनायनि उनावनो बिटिआर राजखान्थिआ जानो हागौ बेखौ एमफि नब कुमार सरनियाआ बुंना होबावो। देग्लायनि बितिआर बिसाइख'थिआव जाइ राजखान्थि हान्जाया देरहासात जागोन बिथांमोनानो बर हारिनि अराय गोजोननि थाखाय बितिआर खुंथाइखौ खुंनो मोनगोन। बयबो बर माहारिनि सुबुंफोरानो खौसे जानानै बर राज्यो बितिआरआव बरनि राजखान्थिआरि मोन्थायखौ अराइ रैखा खालामनो नांगोन आरो बर हारिनि राजखान्थिआरि खुंथाइखौ सोलिहोनो हानांगोन।


CLICK ME FOR MORE PRODUCT:-


दिनै हादरनाङै सोलिनाइ लकडाउननि थाखाय बिटिआर बिसाइख'थिखौ खुंनो हायियाव भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै गभर्नर खुंथाइ सोलिनायखौ बयबो मिथिगौ। दिनै 5 नं कक्राझार लक सभा बियाबनि एमफि नब कुमार सरनियाआबो गभर्नर खुंथाइनि उनाव बितिआर नि राजथावनि कक्राझारआव दावबायफैना थांफिनबाइ। बर राज्यो बितिआरआव गभर्नर खुंथाइआ गिबि खेबनि थाखाय सोलिनाइ समावनो बिटिसि एबा बिटिआर आव सोलाइनाइ फैदों बेखौ 5नं कक्राझार लक सभा बियाबनि एमफि नब कुमार सरनियाआ बुंनानै गारलांदों। बर राज्यो बितिआरआव हादरनाङै सोलिनाइ लकडाउननि थाखाइ बिसाइख'थि खुंनो हायियाव गभर्नर खुंथाइआ गिबि खेबनि थाखाय सोलिफुबाय थानाइआ थारैनो जोबोद दुखुनांथाव।


5नं कक्राझार लक सभा बियाबनिफ्राय राजखान्थि गेलेनानै खननै देरहासात जालांनो हानाय नब कुमार सरनियाआ बुंलांदों जेब्ला बर राज्यो बिटिआरआव गभर्नर खुंथाइआ गिबि खेबनि थाखाय सोलिइनाइ लोगो लोगोनो गंब्रै जिरलानि जिरला बेंगिरिजों लोगोसे बिटिसि नि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा गोख्रों जादों होनना। दिनै 5नं कक्राझार लकसभा बियाबनि एमफि नब कुमार सरनियाआ बुंनाय बादिब्ला बिटिसि एबा बिटिआर नि राजखान्थिआरि खुंथाइ फोथारआ इयुन समाव मा बाइदि जौगागोन, सौलाइगोन, मा बाइदि खुंथाइ सौवफैगोन आरो बर हारिनि रैखानि गोजोननि थाखाय जागोनना जाया बेखौ बर राज्यो राजाफोरा बयबो साननाइआ गाहाम।


214 views0 comments