BPF सरकारआ 1000 कौटि रां जाखुमादों बुंनायआव खौरांगिरि मेल खालामदों।


Dwitun Basumatary

The Siphung

कक्राझार, अक्ट -04/05 /2020 आथिखालनि बिटिआर खुंथायनि सिंआव थानाइ कक्राझार जिरलानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि BPF नि बारग बिजाथि दनेश्वर गयारिआ बिटिसि एबा बिटिआरआव बारग बिफिएफ सरकारआ 1000 कौटि रां जाखुमादों बुंनायआव खौरांगिरि मेल खालामदों। थांनाइ 27 एप्रिल खालार निफ्राय बिटिसि एबा बिटिआर आव बिफिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेन्नायाव खुंबाइ थानाय सरकारआ जोबनानै थांबाय।दिनै बिफिएफ राजखान्थि हान्जाआ लुबैआखैमोनब्लाबो बिटिसि एबा बिटिआरआव भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै गभर्नर खुंथाइ सोलिनाय खुंथाइखौ बयबो मिथिगौ। बिटिसि एबा बिटिआर आव फैगौ बिसायखथिनि उनाव जाइ राजखान्थि हान्जाआ देरहासात जागोन बेनो सरकार दानो हागोन आरो बे राजखान्थि हान्जायानो बिटिसि एबा बिटिआर नि गोजोन खुंथाइखौ गाहामै खुंगोन। दिनै सिगां समाव बिटिसि एबा बिटिआर आव जाइ सिगां समाव बिथांमोना सरकार सालायबोदोंमोन BPF राजखान्थि हान्जाआ दि सरकार सालाइबोदोंमोन बिथांमोननि गासै दैदेनगिरि आरो बारग बिजाथिफोरा राजखान्थिनि थाखाय गासैबो साखा-फारा जाजोबना दं।
फारसेथिं UPPL नि बिजाथि बिथांमोनआबो राजखान्थि गेलेनो अराइ साखा फारा जानानै दंखायो। दिनै बिटिसि एबा बिटिआर निबारग बिफिएफ सरकारनिफ्राइ मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला BPF राजखान्थि हान्जाया बिसाइख'थिखौ बिटिसि एबा बिटिआर आव थाबैनो लुबैदों होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों। मखनो गोनांदि बयबो बर माहारिनि सुबुंफोरा खौसे जानानै बिटिसि एबा बिटिआर आव बरफोरनि बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि खुंथाइखौ लाबोनो नांगोन। हारिआ जौवगानोब्ला हादरआ जौगानोब्ला बर हारिया गावजोंगाव नासयजानाय, गादबलाइनाय, बखिलाइनाइ बाइदि हुदाफोरखौ ज्राब गारनानै अनलाइनानै राजखान्थि बिथिङाव ज आगान सुरनो नांगोन।दिनै बिटिसि एबा बिटिआर आव बिफिएफ राजखान्थि हान्जानि खुंथाया जोबनानै थांनाइ नि उनाव 1000 कौटि रां बिटिसिनि बारग सरकारआ जाख्लनाइनि अजद ओंखारदों। बिटिसि आव बारग बिफिएफ सरकारआ 1000 कौटी रांनि जाख्लनाय बाथ्रा आरो गेना खान्थिआ नंखाय। दिनै बिटिसि एबा बिटिआर खुंथायनि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि BPF राजखान्थि हान्जानि बारग बिजाथि दनेश्वर गयारिआ माब्लाबाबो बिटिसि आव खनसेयैनो 1000 (से रोजा) कौटि रां नुफेराखै होनना बुंदों।
सोरबा सुबुङा सोरखौबा हिंसायारी जाथाय खालामनानै आरो इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बुंदोंब्ला बिथांमोना मोजांयै सोंथि खालामनांगौ जुदि बिटिसि नि बारग सरकारआ 1000 कौटी रांखौ जेबो खामानिआव बाहाइआबालनो जाजोबबायबा बे रांखौ बिफिएफ सरकारआ बबेहाय दोनखोमानो बे बाथ्राखौ बारग बिजाथि दनेश्वर गयारीआ बुंना होबावो। जाइफोर बिथांमोनआ बिटिसि एबा बिटिआर आव 1000 कौटी रांखौ जाखुमानाइनि अजद दैखांदों बिथांमोना जाइफोरफोर सुबुंफोरखौ आरो जाइफोर पाब्लिकफोरखौ रां जाखुमानाइ नुनो मोनदों बिथांमोना बैसोर सुबुंफोरनाव सोंनायआ गाहाम बुंना 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि BPF नि बिजाथि दनेश्वर गयारी आ बुंना होबावो।

29 views0 comments