BPF राजखान्थि दोलोआ अंगनाबादि मावफारि,हेल्पार आरो आशा आइजोफोरनो मबाइल फोन, साइकेल आरो रां रानdw


Dwitun Basumatary

BPF सुबनखातायाव अंगानावादि, आशा, आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मबाइल रान्नानै होदों।

The Siphung : बागसा,बागानफारा अक्ट-06/03/2020

थांनाय बावैसो सान सिगां कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरिआव खुंफुंनाय आइजो बि पि एफ दोलोनि गेदेत सुबुं गौमायाव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लानानै बि टि सि नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआ साफ्रोमबो अंगानावादि मावफारि, हेलपार, आशा मावफारियाफोर आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मबाइल, साइखेल बायदि बायदि मुवा बेसाद रान्नानै होनाय जागोन होन्ना बुंनाय लोगो लोगो बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबआव फिन बि पि एफ हान्जानिफ्राय टिकेत मोनफिननो हानाय बिजाथि आरो आथिखालनि एम सि एल ए फलिन्द्र बसुमतारीया बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखाटायाव अंगनाबादिनि मावथि, हेलपार, स्कुलफोरनि ओंखाम संग्रा, खोन्दो जौगाखां बिफाननि सि आर पि आरो सेल्प हेल्प हानजानो मबायल आरो नोगोद रां रान्नानै होयो।

फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बागसा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानफारा बियाबनि सुबनखाटाआव BPF राजखान्थि दोलोआ अंगनाबादि मावफारि,हेल्पार आरो आशा आइजोफोरनो मबाइल फोन, साइकेल आरो नोगोर रां राननानै होदों। बिटिसि नि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि थांनाय माखासे सान सिगांआव कक्राझार जिल्लानि बिसमुरिआव जानानै थांनाय आइजोफोरनि जथुम्मायाव रादाइ होनाइ बादियै बिफिएफ हान्जा निफ्राय फिन टिकेट मोननाय बागसा जिल्लानि मुस्रि फलिन्द्र बसुमतारी नि बियाबआव दिनै माखासे आइजोफोरनो मबाइल फोन, साइकेल आरो नोगोर रां फोरखौ राननानै होनाइ नुनो मोननाय जायो। बिसाइखथिनि सिगां बिटिसिनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि आरो बिफिएफ राजखान्थि दोलोआ आइजोफोरनो मबाइल फोन, साइकेल आरो नोगोर रांखौ राननानै होनाइ आ जोबोर बाखोनाइजाथाव जादों। थारैनो बिफिएफ नि राननानै हैनाइ मुवा बेसादफोरा खोब मोजां मोजां। दिनै बागसा जिल्लानि सुबनखाटाआव गोबां बर आइजो आरो गुबुन हारिनि आइजोफोरखौ बिफिएफनि राननानै हैननाइ मुवा बेसादफोरखौ आजावजानाय आव मैखोम बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों।सुलुंआव मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बागसा जिल्लानि 25 नं बागानफारा बियाबनि सुबनकाटा ओनसोलनि अंगनावादि मावफारि,हेल्पार आरो आशा मावग्रा आइजोफोरनि गाहाम सुबिदा नि थाखाय बिफिएफ आ मोबाइल फोन, साइकेल आरो नोगोर रां फोरखौ राननानै होनाइ जादों होनना बुंदों।83 views0 comments