UPPL नि बिजाथिआ Assam Election Commissioner खौ बेनि सायाव थाबैनो हाबा मावनो रोखायै फोरमायना होयो।

[10:09 AM, 4/22/2020] Dwitun Basumatary Kokrajhar:

The Siphung : अक्ट-22/04/2020

कक्राझार, फोरमाइहरनाइ जायोदि थांनाइ 4 एप्रिल अक्टआव जानो गोनां बि.टि.सि बिसाइकथि आरो मुलुगनाङै साग्लोबनाइ COVID-19 नि लकडाउन समाव दिनै बि.टि.सि बिसाइकथिआ राइजो राजाफोरनि गेजेरआव फैफिननो लानाइ समावनो मानिजाथाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बुंथिलाइनाइखौ नुनो मोननाइ जादों।

आथिखालनि कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ 6 नं कसुगांव बियाबनि सिंआव थानाइ UPPL नि बिजाथि मानिजाथाव दैदेनगिरिनि बुंथिनाइ खौरांखौ मोननो हायो। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बुंथिलाइनाइआ थारैनो जुरिफिनदो। मिथिहोहरनाइ जायोदि 21 एप्रिल खालार खालि कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ गसाइगांव महखुमानि 6 नं कचुगांव बियाबनि राजखान्थि हान्जा UPPL नि बिजाथि उखिल मुसाहारि बिथांआ खौरांगिरिफोरनि मेल जथुमो। कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ गसाइगांव महखुमानि 6 नं कचुगांव बियाबनि मानिजाथाव UPPL नि बिजाथि उखिल मुसाहारि बिथांआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमाइयोदि,बिथांआ BPF नि 6 नं कचुगांव बियाबनि बिजाथि हाग्रामा महिला बिथांखौ लकडाउननि समावबो आइननि बेरेखायै गामि गामि हाबखुमादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगांआव फोरमायो‌।


कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ माखासे नारेंगुरि, टाराइबारि, दाउलाबारि, पाटाकाटा बाइदि गामिफोराव मानिजा

थाव बि.टि.सि नि गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ मिथिं खाला मदों होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 6 नं कचुगांव बियाबनि

मानिजाथाव UPPL नि बिजाथि उखिल मुसाहारिआ बुना होबावो‌। मानिजाथाव बि.टि.सि नि गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ Model Code of Conduct नि नेमखान्थिखौ फालिआखै होननानै मानिजाथाव UPPL नि बिजाथि उखिल मुसाहारिआ बुंना होबावो आरो Assam Election Commissioner खौ बेनि सायाव थाबैनो हाबा मावनो आरो गसरबो दिखांबाइ होननानै रोखायै फोरमायना होयो।बुंनो थाङोब्ला थारैनो कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ गसाइगांव महखुमानि 6 नं कचुगांव बियाबनि UPPL नि बिजाथि मानिजाथाव उखिल मुसाहारिआ बि.टि.सि नि गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ गोख्रों रावजों खौवरागिरिफोरनि गेजेरआव फोरमाइना होनाइआ बि.टि.सि बिसाइखथिनि मोनसे फोरमाइजाथाव रादाब।
153 views0 comments