Arvind Kejriwalबादि राव-हारिमु, धोरोम फाराग लायाजासे,गुबुनखौ सोंखारियि,गुबुननि हेंथा बुंङि राजखान्थ


The Siphung : 19/02/2020 Promod Boroआ थगायसुला,NDFBनि फैसा खांग्रा,ABSUआ आलादा रायजो बिनाय नंला बायदि बाथ्रा बुंनायावनो सम हगारहरो।

CAA-NRC, उग्रबादि,हिन्दु-मुस्लिम,मन्दिर-मझिद निल' बाथ्रा बुंना रायजो-राजाफोरनि गेजेराव फारागथि लाबोयो।Arvind Kejriwalबादि राव-हारिमु,धोरोम फाराग लायाजासे,गुबुनखौ सोंखारियि,गुबुननि हेंथा बुंङि राजखान्थि खालामनाय मोनब्ला गासै रायजो राजाफोरा गोजोनगौमोन।नाथाइ BTCआव BPFआ जौगानायनि जेबो बिथांखि( Agenda) लायालासिनो मालायखौल' सोंखारिनायजों BPF नो भट हो होनना भट बिफैयो। Arvind Kejriwalखौबो BJPआ उदखारि(उग्रबादि) साजायना Delhi Election 2020आव फेजेननो खैसार सादोंमोन।नाथाइ Arvindआ Delhi Election 2015 देरहाना गिबि मन्थि जानायनि उननिफ्राय जाबादि जौगानायनि खामानि मावदों बेफोरखौ दिल्लीनि रायजो-राजाफोरा गावनि मेगनजोंनो नुनायलाय गोथार Arvind Kejriwalखौनो 2020आवबो भट होना 2थि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि खालामदोंमोन।दिल्लीयाव बे AAP(Local Party)खौ नरेन्द्र मदी,अमित साह मोननि BJP(National Party)आबो फेजेननो हायाखै। फैदो Arvind Kejriwalआ मा मा खामानि मावनानै 2020 आवबो आरोबाव 2थि खेबनि थाखाय जानो हादोंमोन।फैदो बिथांआ माबादि खामानि मावना रायजो-राजाफोरजों अनसायजादोंमोन आरो बाखनायजादोंमोन मिथिना लानि।


Arvind Kejriwalआ सासे गोसो गुवार,फोथायजाथाव,मावथि राजखान्थिगिरि । बिथांआ IIT,Karagpurनि इन्जिनियारिं फरायसामोन,2015आव AAPहानजानि गेजेरजों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। #(1)सोलोंथाइ राहा:::::::::::::::::::::::::::::::: दिल्लीआ भारत हादरनि राजथावनि ,बैहाय गोबां जौगानाय फरायसालि,फरायसालिमा,बुहुम फरायसालि दं,बेफोरखौ जों खोमाजों खोनाबाय बा मेगनजोंबो नुबाय।नाथाइ ओरैबादिबो दं जे बेसरकारि फरायसालि(Private school)फोराल' गोजौ-गिदिर,समायना-रमायना बिलडिं जाबाय नाथाइ सरकारि फरायसालि(Govt. School) फोरा बायला-जिला,फोरोंगिरिनि आंखाल,बिजाबनि आंखाल बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदोंमोन।नाथाइ 2015आव Arvindआ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव दिल्लीआव गं 54मडेल फरायसालि,गं30 गोदान फरायसालि, गं20 रोजा गोदान थाखो खथा(class room) बानायबाय।जों मिथिगौ खायसे बेसरकारि फरायसालिफोरा गावनि गोसोबादि मासुल(फिस)फोरखौ बांहोयो नाथाइ Arvindआ दिल्लीनि गं 200बेसरकारि फरायसालिफोरनि मासुल बांहोनायखौ होबथादों।आरो गोसोबादि मासुल बारायनो मोनला होनना आयेन दाबाय।बिथांआ गोदान बिगियानारि,आरोंदायारि आदबजों गोग्लैसोना थानाय बेसरकारि फरायसालिफोरनि गोबां जौगानाय लाबोदों।


जायनि थाखाय Arvindआ 2 बोसोर गाहाइ मिन्थ्रि जानायनि उनावनो थामहिनबा 2017 मायथाइआवनो सा 900 फरायसाफोरा बेसरकारि फरायसालिफोरखौ नागारनानै सरकारि फरायसालिफोराव फरायफैदोंमोन।जोगाखां ट्रेइनिंनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ बायदि जायगा बा हादराव आव जेरै लन्डन(London),सिंगापुर (Singapore), फिनलेन्ड(Finland)आव दैथायहरदोंमोन।बेफोरबादि गोबां जौगानायनि खामानि मावनायनि थाखायनो आथिखालाव दिल्लीनि गं 3 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya (RPVV) सरकारि फरायसालिफोरा दुलाराय भारतनि "गं 10 मान गोनांसिन बा जौगासिननाय फरायसालिफोरनि फारिलाइ"आव मासि आवग्रिनो हादों।बैफोर जाबाय: 1थि मासि:Dwarka आव थानाय RPVV 5थि मासि:Lajpat Nagar आव थानाय RPVV 7थि मासि:Rohini आव थानाय RPVV बेनि अनगायैबो सरकारि फरायसालियाव फरायनायनि हार आ 97सिम दावखोबाय। बेयो दिल्लीनि सुबुंफोरनि थाखाय गोगाथाव बा बाखनायजाथाव। #(2)मोब्लिबारि राहा::::::::::::::::::::::::::::: भारतनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिनि जोनोम जायगा गुजरातआवनो मोब्लिबारि बिलआ 1सानगुदि(1सानगुदि=1किल' वाट)आवनो 10 रां।आथिखालावबो गोबां दावगानाय नोगोर,रायजोफोरावनो सानसेयाव 10 घन्टा ल' मोब्लिब मोनो,दिल्लीनि गोबां गोग्लैसोनाय गामिफोराव मोब्लिबारि राहा गैयामोन। नाथाइ Arvind आ गाहाइ मन्थ्रि जानायनि उनाव दिल्लीआव सानसेयाव फ्राय 24 घन्टा मोब्लिब मोनो ,गामि-गामि मोब्लिबारि राहाजों फोनांजाबनाय जाबाय।दानसेआव 200 सानगुदि सिम जेबो बेसेन होनांआजासे बाहायनो हायो थामहिनबा गासै 2 रोजा रां (1सानगुदियाव 10 रांयै हमना 200 सानगुदियाव 2000 रां )बिलखौ होनायनि गोनांथि गैया।


#(4)सावस्रिनि राहा::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: जोंनि देहाफाहामसालिफोराव सासे डक्टरखौ लोगो हमनो सारियाव थानो गोनां जायो,बेरामिफोरखौ खाथियाव फाहामसालि गैयिनि थाखाय गोजान गोजानाव लांनांगौ जायो,खाथि खालायाव देहा फाहामसालि गैयिनि थाखाय फिसा-फिसौ बेरामिफोराबो बांलांना जिउ फोजोबहैनाय जाहैयो।Arvindआ बे 5 बोसोराव गोग्गो साविस्रनि थाखाय देहा फाहामसालिखौ मोन 3 बोहागोआव रानदोंमोन- 1.गं 450 महला क्लेनिक(Mohola Clanic) खना खनला जायगायाव गायसनदोंमोन जेराव बारा गिनांगौ गैयि बेराम जेरै लोमजानाय ,गुजुनाय,गगा मोननाय,खर' सानाय फोरखौ गोख्रै जायगायावनो फाहामनो हायो। बै क्लेनिकफोराव जेब्लायबो 100नि बो बारा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामि फाहामनाय मुलि मोनगोन आरो200निबो बांसिन बेराम टेस्ट खामग्रा सोफादेरनाय जागोन। 2.महाक्लेनिक आव फाहामनो हायि बेराम बा बेरामिफोरखौ गोजौ फाहामथाइ होनो थाखाय गं 25 पलिक्लेनिक(Polyclanic) गायसनबाय। बेयावबो हाथाराब्ला 3. देहाफाहामसालि(Hospital)आव थिसननाय जागोन जेराव गोब्राब बा गिख्रंथाव बेरामिफोरखौ फाहामथाइ होयो। जुदि बबेबा सरकारि फाहामसालियाव 30 साननि गेजेरावबो हामाब्ला बेसरकारि फाहामसालियाव थिसनगोन जायनि मासुल बा होनोगोनां रांखौ दिल्ली सरकारा होयो।

#(5)दैनि राहा::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: दिल्लीआव फ्राय दैखौनो रां होना बायो जिहेतु दैखर बा दमखल जावना मोजां दै मोना।बेफोरखौ नोजोर होनानै Arvind आ मोनफ्रोमबो सहपत्या(7सानाव) 20 रोजा लिटार गोग्गो दैनि राहा खालामदों।बेनि गेजेरजों 13लाख नखरनि दानसेनि दै बिलआ 0 फैयो थामहिनबा 1 रांबो होनो नांला।गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलफोराव थानाय 12 लाखनिबो बांसिन नखरफोरनो बेसेन होनांआजासे दै पाइपनि जगा जग खालामना होबाय। जोंनि आसाम बा BTCआव बेफोरबादि जोगानायनि खामानि मावोब्ला जानांगौ थारैनो रायजो राजाफोरा आरोबाव भट होना देरहा होगौमोन।

40 views0 comments