ABSU आरो NDFB, PJACBM जयै BODOLAND दाबिबोनाय समाव 110% BODOLAND मोना होनना बुंग्रासो बेयो !!!


बे फाग्ला BPF हान्जाया माब्ला बर' हारिनि मोजां सानफेरग्राब्रा बेलाय? आगोलाव ABSU आरो NDFB PJACBM जयै BODOLAND दाबिबोनाय समाव 110% BODOLAND मोना होनना बुंग्रासो बेयो मा हारानि मोजां मावग्रा बेलाय। सानसे बेलासे गावनि गोहोथानाय समावबो खालि 1000 कौटि PACKAGE मोन्दों काक काक लागिब ल' होनग्रामोन माथो बै समाव जाथिनि दुखु आरो दाहाफोरखौ खौरांखौनो लायामोनलै दिनैसो गोहो जोबनायखाय बर' हारिखौ गोनांथि जाथारदों। मोनसे समावथ' बर'नि VOTE নহলেয় আমি জিকিম আৰু আমাক বড়ো VOTE নালাগে बो बुंदोंमोन। दाफोथाय रावबो BPF फोरनि बाथ्राखौ। सानसेबो हारि आरो हादोरनि जौगानाय मावसै। खालि गावनिल' बा गावसोरनिल' हाजोबायदि दोहोन आरो दौलद बानायबाय। दा हो bpf नोगोदान सुक्टि आरो गोदान साननाय हनाय आरो गोदान दैनेनगिरि सान्थौगिरि बर' हारिनि बडफा उपेन्द्र नाथ ब्रम्ह बिथां बायदिनो खामानि मावबोनाय मानगोनां प्रमद बर'नो vote होना देरहाहो।" Facebook Himalay Hajw"Jockey Girls Swdwmsri
14 views0 comments