2 नं पानबारि गामिआव सा 9 फोरोंगिरि सुबुंफोरआ ज जानानै जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ राननानै होदों।

Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-20/04/2020

कक्राझार, जिरलानि सिंआव थानाइ 2 नं पानबारि गामिआव सा 9 फोरोंगिरि सुबुंफोरआ ज जानानै जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ राननानै होदों। गिख्रंथाव करना भाइरास covid-19 आ मुलुगनाङै साग्लोबनाइ समाव हादरआव लकडाउन सोलिफुगासिनो दं। मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला हादरनि गोबां थागिबि सुबुंफोरआनो बे covid-19 नि लकडाउन समाव जाग्रा आदारनि आंखाल आव गोलैनाइखौ नुनो मोननाइ जादों।

बेखौ नोजोर बोननानैनो दिनै आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ कक्राझार जिरलाआव सा 9 फोरोंगिरि सुबुंफोरआ लकडाउन समाव दुखु-खस्त भुगिनांनाइ गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाइ हाबाखौ मावफुंलाङो। दिनै कक्राझार जिरलानि सिङाव थानाइ 2 नं पानबारि गामिआव सा 9 फोरोंगिरि सुबुंफोरआ माइरं,थाव आरो संख्रि बाइदिफोरखौ लकडाउननि समाव रानना होनाइखौ नुनो मोननाइ जायो। कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ 2 नं पानबारि गामिआव सा 9 सुबुं अनफावरि फोरोंगिरि सुबुंफोरआ जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ रानना होनाइ मुवा बेसादफोरखौ राज्यो-राजा सुबुंफोरआबो गोसो गोथारै नाजावना लानाइखौ नुनो मोननाइ जादों।थौदो रजे ( Full Official Music Video) A Love Story Bodo Album || Singer by Momita Boro35 views0 comments