हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैनो नागिरनाय हाबाफारिखौ बेसेबां साखा फारा जाखो होनना सुलुं लानो .

Dwitun Basumatary


कक्राझार अक्ट-3/02/2020 थांनाय सनिबार बाराय खालि हादरसानि रांआरि बिफान आरो सोलोंथाय बिफाननि मन्त्रि हिमन्ट बिस्व शर्मा बिथांआ कक्राझार आव थानाय गोदान प्लाय अफारनि जांख्रिथाय फोथार आव नुजाथि फैनाय खौरांखौ बयबो खोनाबाय, मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 7 फ्रेबुवारी अक्ट आव बरनि थामथि गोरोबथा आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बरनि बडलेण्ड राज्योआव फैगोन।हादरसानि रांआरि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि हिमन्ट बिस्व शर्मा बिथांआ कक्राझारआव थानाय गोदान प्लाइ अफारनि जांख्रिथाइ फोथाराव फैनानै बरनि थामथि गोरोबथा आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैनो नागिरनाय हाबाफारिखौ बेसेबां साखा फारा जाखो होनना सुलुं लानो फैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो फैगौ 7 फेब्रुवारि अक्टआव अना बरफोरनि मेगन गोसायै 24 घन्टा आसाम बन्द होनायखौ हादरसानि रांआरि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि हिमन्ट बिस्व शर्मा बिथांआ बोखारना होबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बडलेण्ड राज्योनि राजथावनि कक्राझार सहरनि सानजाहा गोदान प्लाइ अफारनि जांख्रिथाय फोथाराव गासै बा लाख बर सुबुंफोरा बाहागो लागोनखौ मिजिं थिदों होनना खौरांबो मोननाय जादों।
92 views0 comments