सालाखाथि एनटिफिसि कम्फानिनि बै देग्लायनि हाग्रा दानस्रांनाइ खामानिआ जोबोर गाहाम जादों

[08:39, 2/16/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung :Kokrajhar: कक्राझार,सालाखाथि अक्ट-16/02/2020 कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नाइल जाल गंसेल समायना आरो मुंदांखा सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिआ हाग्रा दानस्रांनाइ आरो 4 कि.मि. फ्राम ब्लेक टकिं लामानि खामानि मावदों। आथिखालनि बासुगावनिफ्राइ कक्राझार फारसे थांनांइ लामानि गेजेराव सालाखाथि थाव डिफुनि इन्जुरजों नांजाबना सानजा फारसेजों सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिआ 4 कि.मि. फ्राम लामा मावबाइ थानायखौ दिनै नुनो मोननाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिआ बोसोरफ्रोमबो कम्पानि इन्जुरनि साखाथियाव थानाय हाग्राखौ दानस्रांनाइ खामानि मावबोबाय थादों। देग्लाय 2020 माइथायनि समाव बो सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिआ खोला फारसे कम्पानि इन्जुरनि हाग्राखौ दानस्रांनाइ खामानि मावो। फारसेथिं दुखु नांथाव बाथ्राआसो बेनोदि सालाखाथि एनटिफिसि कम्फानिआ चम्फाबथि दैनि बिखायाव दैनि दाहारखौ होबथानो होनना सिमेन्ट नि इन्जुरआ बाइलांबाइ । सालाखाथि एनटिफिसि कम्फानिनि बै देग्लायनि हाग्रा दानस्रांनाइ खामानिआ जोबोर गाहाम जादों लोगोसे सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिखौ जोबोर समायना आरो साब सिखोन नुहोदों।


बुंनो थाङोब्ला दिनै सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिनि इन्जुर आ हाग्रा साग्लोबना थाबाय थायो मोनब्ला गोबां गाज्रि रोखोम फारसे मह'र मोननलांनो हागौमोन। दिनै एनटिपिसि कम्पानिआ बोसोरफ्रोमबो कम्फानिनि सोरगिदिं इन्जुआव साग्लोबनो लानाइ हाग्राखौ फोसाबबाइ थानाय आ एनटिपिसि कम्पानिनि बै सोरगिदिं इन्जुरनि खहा जालांनो लानायखौ गोबां रैखा खालामदों।दिनै सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिनि सोरगिदिं इन्जुर आ हाग्रा साग्लोब नाइनिफ्राइ रैखा मोनना सालाखाथि एनटिपिसि कम्पानिखौ अराइ सम आलो आलो बेंना लाखिनो हागोन खौ मिजिं थिबाइ।5 views0 comments