साब्रै सुबुंआ गुवाहाटिनिफ्राइ थाबाइनानै सौफैदों। आबुंयै फराइनो सावगारिआव क्लिक खालाम ।

[9:33 AM, 4/26/2020] Dwitun Basumatary


The Siphung: अक्ट-26/04/2020

Kokrajhar: कक्राझार, फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिङाव थानाइ कक्राझार जिरलानि कारिगांआव साब्रै सुबुंआ गुवाहाटिनिफ्राइ थाबाइनानै सौफैदों। मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला बै साब्रै सुबुंफोरखौ कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ गसाइगांवनि थागिबि सुबुंफोर होनना मिथिनो हानाइ जादों।

COVID-19 नि मुलुगनाङै साग्लोबनाइआव लकडाउननि बुब्लिआव गुवाहाटिनि साखाथिआव थानाइ सानचारिनिफ्राइ आथिजों थाबाइनानै सानब्रै उनाव बै साब्रै सुबुंफोरा कक्राझार जिरलाआव आगान होफैनो हादों। कोकराझार जिरलानि कारिगांव राजा लामाआव सौवफैनो हानाइ साब्रै सुबुंफोरा थांनाइ 22 एप्रिल खालार खालि मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राइ गावसिनि दावबाइनाइखौ गुवाहाटिनि साखाथि सानचारिनिफ्राइ जागाइदोंमोन आरो 25 एप्रिल खालार खालि फुंबिलि समाव कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ कारिगांव राजा लामाआव सौवफैदोंमोन।


गुवाहाटिनि साखाथि सानचारिनिफ्राइ कारिगांव लामाआव सौवफैनो हानाइ बै साब्रै दावबायारिफोरनि मुंआनो जाबाइ फारियै-राम प्रसाद दास,नादिर हुसेइन,निकल मजुदार आरो आमिनुर रहमान। कक्राझार जिल्ला गसाइगावनि बै साब्रै दावबायारिफोरा फोरमानाइ बादिब्ला बिसोर माब्लाबा राजा लामाजों, माब्लाबा रेल लामाजों हान्थिबोदों होन्नानै बुंदों आरो आथिखालआव बिसोरो आथिं आखाइ,मोदोम साख्रुबनाइ थासारिजों मोगा-मोगि मोगि जानादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगांआव फोरमायना होयो।कक्राझार जिरलानि सिंआव थानाइ गसाइगांवनि बै साब्रै दावबायारिफोरखौ जिल्ला देहा बिफाननि बिबानगिरि आरो पुलिस बिबानगिरिफोरा दावबाइनाइनि देहा बिथिंखौ नाइबिजिरो आरो गोनांथि जायोब्ला कारेन्टन चेन्टाराव दैथाइ हरनायनि बाथ्राखौ फोरमायो।

102 views0 comments