सुबुं फोरखौ सुलाद लाहैयो आसामनि सुबुं, अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ ।


The Siphung : श्रीरामपुर : 29/03/2020

श्रीरामपुरआव गुबुन राय्जोफ्राय फैनाय खामानि मावग्रा लेबार फोरखौ हमथाना लाखि जानाय राय्जो राजाफोरखौ मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ सुलाद लाहैदों |


बुहुम नाङैनो साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव बेराम Corona Virus निफ्राय जीउ रैखाथि मोन्नो थाखाय हादोतनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिआ 21 सान राय्जो नाङैनो Lock Down फोसावनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन रायजो आव खामानि मावग्रा मयुरि लेबार आरो गुबुन गुबुन बिफानफोराव खामानि मावग्राफोरखौ खामानि एंगारनानै गावबा गावनि न' फार्से गिदिं बोफिननाय नुनो मोन्दों।

बे समावनो कक्राझार जिल्लानि आसाम आरो West Bengal राज्योनि सिमा ओन्सोल श्रीरामपुरआव केरेला बांगालर आरो गुबुन गुबुन ओनसोल राय्जोनिफ्राय खामानि एंगारनानै फैनाय सा 30 निबो गोबांसिन खामानि मावग्राफोरखौ पुलिस बिफान आरो सावस्रि रैखाथि बिफानआ करना भाइरास बेरामनिफ्राय रैखाथि थाखाय लाखिनानै दोनजानाय सुबुं फोरखौ सुलाद लाहैयो आसामनि सुबुं अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ ।
89 views0 comments