रुपहि घरामारा गामिनि Mainao self help group आरो Mijing onsai Afad आ अनसुंथाइ रानदों।

[6:55 AM, 4/24/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung:अक्ट-24/04/2020

Kokrajhar: बाक्स, आथिखालनि बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ रुपहि घरामारा गामिनि Mainao self help group आरो Mijing onsai Afad आ अनसुंथाइ रानदों। बोहैथि दाननि 22 एप्रिल खालार खालि माइनाव सेल्फ हेल्फ ग्रुब आरो मिजिं अनसाइ आफादआ नैथि लकडाउननि समाव मावफुंलाङो। बाक्सा जिरलानि सिङाव थानाइ घरामारा गामिनि माइनाव सेल्फ हेल्फ ग्रुब आरो मिजिं अनसाइ आफादआ COVID-19 नि मुलुनाङै साग्लोबनाइआव मिरू सरकारनि हरनाइ नैथि लकडाउननि समाव दुखु जारला भुगिनांनाइ घरामारा गामिनि गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाइ हाबाखौ मावफुंलाङो होनना मिथिनो हानाइ जादों।बाक्सा जिरलानि सिङाव थानाइ घरामारा गामिनि माइनाव सेल्फ हेल्फ ग्रुब आरो मिजिं अनसाइ आफादआ माइरं,दालि,जाग्रा थाव बाइदि बाइदि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो। मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास COVID-19 नि लकडाउन समाव माइनाव सेल्फ हेल्फ ग्रुब आरो मिजिं अनसाइ आफादनि गोसो गोथारै अनसुंथाइ रानना सोनाइआ थारैनो जोबोर बाखोनाइथाव। बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ घरामारा गामिनि राइजो राजा सुबुंफोरा माइनाव सेल्फ हेल्फ ग्रुब आरो मिजिं अनसाइ आफादनि सोद्रोमाफोरनि गोसो गोथारै रानना होनाइ अनसुंथाइखौ मोनना जोबोर गोजोननाइ फोरमाइदों।
Visit Me:-


30 views0 comments