#रनजन दैमारी,डिरेन बर'आरो सावरायग्रा बिथांमोनाबो UPPL राजखान्थि हानजायाव Join जानांगौ"M.Gerema


The Siphung : 06/03/2020, म गरेमा बिथांआ NDFB नि Ranjan Daimary , धीरेन बर' आरो बी सावरायग्रा खो UPPL आव Joint जानो हांख्रायदो ।


बिथांआ गासै NDFB दोलोआ UPPL आव Joint जागोनखौ बुंथिना होनाय जादो, लोगोसे बोइबो खौसे जाना बर हारिणि खामानि मावगोनखो बुंहरनाय जादो । लोगोसे BTC नि राजखान्थि BPF नि corruption खालामनाय खोथा बो बुंफुरणा होदों । बिथां M Gerema आ गासै बर' हारिखौ खोथा होदों, बोइबो खौसे जाना UPPL राजखान्थि हानजायाव लाना बर' हारिणि जौगानाय खामानि मावफुंनो ।


"दिनै BPF आ 15 बोसोर राज खालामना, बर' फोरनि जेबो खामानि मावासे, गावबा गावल' गारि गुरा लाना, बर' फोरनो साख'रिनी जेबो लाहार फाहार खालामासै । लोगोसे BTC नि Develop होन्नाय, खामानि मोंनसेबो मावा सै ! " बिथां M Gerema आ बुन्ग्दो |


299 views0 comments