मैदेरआ अदालगुरि जिरलानि सिंआव थानाइ भेरगांव महकुमानि आसिकाट ओनसोलआव जाथायखौ खालामदोंमोन।

Dwitun BasumataryThe Siphung:

अदालगुरि, अक्ट - 30/04/2020 आथिखालनि अदालगुरि जिरलाआव हाजोनिफ्राइ मैदेर फैनानै गंसे नजों लोगोसे बाख्रिनि माइखौ सिलिंखार खालामदों। हाजोनि मैदेरनि जाथाइआ सिलिंखार जानाइ नखरनि सुबुंफोरा जेबो खैफोद गैया लासे बारगनो हादों। मोनथि नो मोन्नाय बायदिब्ला हाजोनिफ्राइ फैनाय मैदेरआ अदालगुरि जिरलानि सिंआव थानाइ भेरगांव महकुमानि आसिकाट ओनसोलआव जाथायखौ खालामदोंमोन।सिलिंखार जानांनाय नखरनि सुबुंफोरा फोरमाइबावनाइ बादिब्ला थांनाय 29 एप्रिल खालार खालि हरनि 11 रिंगासोयाव हाजोनिफ्राइ फैनाइ बै जोबोर गिदिर मैदेरा जाथायखौ खालामदोंमोन। दिनै जाथायजों भुगिनांनाय नखरआव गंसे सिमेन्ट नि नखौ खहा जानाइ नुनो मोन्नाय जादों। सिलिंखार जाजानाइ नखरनि सुबुंफोरा फोरमाइथिबावनाइ बादिब्ला नखरनि बाख्रिनि 17 मन माइखौ हाजोनिफ्राइ फैनाय बै गिदिर मैदेरा सिलिंखार खालामना गालांनाइनिबो सुलुं मोन्नो हाबावनाइ जादों।
Jockey Girls Swdwmsri, Click on image for watching Video


49 views0 comments