माइरं 5 कि.ग्राम,थाव गुबै खावसे लिटार आरो साबोन थरसेखौ राननानै होनाइ जादोंमोन।


The Siphung: अक्ट-25/04/2020

धेमाजि: फोरमाइहरनाइ जायोदि,धेमाजि जिरलानि सिङाव थानाइ गेजेर जनाइ हालामनि मेचाखि सापरि गामिनि सानै गावबुरा सुबुङा गं 180 गोरिब नखरनो अनसुंथाइ रानदों। अनसुंथाइ रानगिरि बै सानै गावबुरा सुबुंनि मुंखौ नसय स्वरगयारि आरो अजय पेगु होनना मिथिनो मोनबावनाइ जादों। मेचाखि सापरि गामिनि सानै गावबुरा सुबुं नसय स्वरगयारि आरो अजय पेगु बिथांमोनआ मेचाखि चापरि गामिनि राइजो-राजा सुबुंफोरनो माइरं 5 कि.ग्राम,थाव गुबै खावसे लिटार आरो साबोन थरसेखौ राननानै होनाइ जादोंमोन।मेचाखि चापरि गामिआव सानै गावबुरा सुबुंआ अनसुंथाइ रानना होनाइ मुवा बेसादफोरखौ गोबां राज्यो-राजा सुबुंफोरखौ नाजावफैनाइ नुथाइखौ नुनो मोननाइ जायो। धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गेजेर जनाइ हालामनि मेचाखि सापरि गामिआव बै सानै गावबुरा सुबुंआ अनसुंथाइ रानना होनाइआ जोबोर गोजोनथाव आरो बाखोनाइजाथाव । दिनैनि बे माखासे खैफोदजों नाख्रेब जानाइ समाव दुखु-खस्त फुगिनांनाइ राइजो राजा सुबुंफोरा नसय स्वरगयारि आरो अजय पेगु बिथांमोननि अनसुंथाइखौ मोननानै इसेब्लाबो मदर मोननाइआ जोबोर गोजोनथाव।सोरबा फैबोला, आंनि जिवाव, हामथारगौ मोन


20 views0 comments