माइरं रानगिरि एजेनखौ जाख्लनाइनि सुलुं मोननो हादों।

[7:03 AM, 4/23/2020] Dwitun Basumatary


The Siphung:अक्ट-23/04/2020

Kokrajhar: बाक्सा, फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बाक्सा जिरलानि सिंआव थानाइ बगाजुलि ब्रह्मफारा गामिआव बुहुमखिनि सौवफैनाइ माइरंखौ बुहुमखिनि माइरं रानगिरि एजेनखौ जाख्लनाइनि सुलुं मोननो हादों। बुहुमखिनि माइरं रानगिरि एजेनआ नखरसेआव खमैबो गोबां माइरं जाख्लनाइखौ राइजो राजा सुबुंफोरआ जोबोर दुखु मोननाइ फोरमाइदों।बुहुमखिनि सौवफैनाइ माइरंखौ बुहुमखिनि माइरं रानगिरि एजेन मनमहन स्वरगयारिआ गोबाव समनिफ्राइनो बुहुमखिनि सौवफैनाइ माइरंखौ जाख्लनाइआव ब्रह्मफारा,बाथौफुरि,मावरिआफारा गामिनि राइजो-राजा सुबुंफोरआ गोबाव समनिफ्राइनो गोबां दुखु खस्त सहाइना दंमोन। रेसन कार्थ बिलाइ नखरसेआव गासै साब्रै साबानि मुं लिरनाइ थाबाबो खनसे रानगासेआव गांसे रेसन कार्थजों नखरसेआव 5 के.जिल होमो होनना राइजो-राजा सुबुंफोरा फोरमाइना होयो। माइरं रानगिरि एजेन्ट मनमहन स्वरगयारिआ गोबाव समनिफ्राइनो साब्रै साबा सुबुंफोर थानाइ रेसन कार्थ मोनसेनिफ्राइ खमैबो 20 के.जि फ्राम माइरंनि आलाइ सिलाइ खालामना होनाइखौ नुनो मोनदों।राइजो-राजा सुबुंफोरनि अजद दिखांनाइआव माइरं रानगिरि एजेन्ट मनमहन स्वरगयारिआ फोरमाइना होदोंदि गांसे रेसन कार्थ बिलाइआव : साब्रै साबानि मुं थाबाबो गोजौआव बैफोरखौ सोसननो नाजाबोदोमोनबाबो थोसासे जाइगा मोनिलाइ सोसनो हानाइ जायाखै जाइनि जाउनआव 260 नखरफोराव खनसे रानगासेआव 5 के.जि खरैल होनो हाबोदों आरो जाइ नखरफोरनि सोद्रोमाफोरा गोजौआव सोसनजाबोनो हादों बिथांमोननोसो सासेआव 5 के.जि खरै सोसनजानाइ सोद्रोमाफोरनोबो होबोदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो।बाक्सा जिरलानि सिआव थानाइ ब्रह्मफारा,बाथौफुरि,मावरियाफारा गामिनि राइजो राजा सुबुंफोरआबो गामि दरसेआव रेसन कार्थ बिलाइ गोनां सोरबा सासेआ 5 के.जि आरो सोरबा सासेआ बेनि बांसिन मोननाइ बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि सिगांआव फोरमाइना होयो। मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला बुहुमखिनि सौवफैनाइ माइरंखौ माइरं रानगिरि मनमहन स्वरगयारिनि आखाइआव दासान्दि गासै 260 फ्राम दुखुथिआ राइजो राजाफोरनो 5 के.जि लिए भाइरं होबाइ थानाइनि सुलुंखौ मोननो हायो।


AJWLI SIKHWLA || आजोलि सिखोला [OFFICIAL MUSIC VIDEO]😀😜😄


39 views0 comments