मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि सामलाइनाइआव COVID-19 खौ नोजोर लाखिनानै खुंनाइ मेलआ जोबनानै थांबाइ।

[8:10 AM, 4/18/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-18/04/2020

Kokrajhar: कक्राझार, फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिङाव थानाइ कक्राझारआव मानिजाथाव मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि सामलाइनाइआव COVID-19 खौ नोजोर लाखिनानै खुंनाइ मेलआ जोबनानै थांबाइ। दिनै 17 एप्रिल खालार खालि कक्राझार सहरनि कमार्च कलेज आव मानिजाथाव मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि सामलाइनाइआव COVID-19 खौ नोजोर लाखिनानै खुंफुंनाइ मेलखौ जोबोर मेहेर गोनांङै जाफुंलांनाइ नुनो मोननाइ जायो।


कोकराझार सहरनि कमार्च कलेजनि गाहाइ थावनि बिखाआव खुंफुंनाइ बै मेलआव गाहायै बाहागो लादोंमोन-गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि,जिरलानि जिरला बेंगिरि आरो पुलिस बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरआ। मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला मानिजाथाव मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि आफादगिरि मासि सामलाइनाइआव कक्राझारनि कमार्च कलेज नि गाहाइ थावनि बिखाआव खुंफुंजानाइ मेहेरगोनां मेलआव मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव बेराम COVID-19 नि बागै गुवारै सावराइलाइनाइ जायो होनना मिथिनो मोननाइ जायो।


बुंनो थाङोब्ला थारैनो कक्राझारनि कमार्च कलेजआव मानिजाथाव मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि आबादगिरि मासि सामलाइनाइजों लोगोसे कक्राझार जिरलानि जिरला बेंगिरिपार्ट प्रतिम मजुमदार,इस पि राकेस रसनजों लोगोसे मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास बेराम COVID-19 निफ्राइ सांग्रांथि मोननो आरो सांग्रांथि बिथिं आथिखालनि थासारिखौ लाननानै गुवारै सावराइलाइनाइ नुनो मोननाइ जायो‌।


93 views0 comments