मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आ देग्लाइनि रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामब्लाइथि बावहरदों।

Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-15/04/2020

कक्राझार, फोरमाइहरनाइ जायोदि,आथिखालनि आसाम हादरसानि समाजआरि बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आ देग्लाइनि रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामब्लाइथि बावहरदों। थांनाइ बोसोर आव गाजा गोमजायै फालिबोनाइ बावखुंग्रि हाजो गाखोनाइ फोरबोखौ देग्लाइ बोसोर आव बन्द खालामदों होनना समाजआरि बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ फोरमाइना होबावो। बेनि अनगायैबो मन्त्रि प्रमेला रानि ब्रह्म आ मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास बेराम COVID-19 आ मुलुगनाङै साग्लोबसारनाइ समाव सांग्रांथि थानो थाखाइबो बुंना होबावो।साबुन जों नङाब्ला सेनिटाइजारजों आखाइ सुनाइ माक्स गानना राज्यो राजा गासै सुबुंफोरखौ साबोदान जानो थाखाइ प्रमिला रानि ब्रह्म आ खावलाइबावदों। सुबुंखौ मोजां मोनोब्ला,समाजखौ मोजां मोनोब्ला आरो हारिखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानो नांगौ जाहाते जों करना भाइरासनिफ्राइ उदां जानो हायो बाइदि बाथ्रा बुंना मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आ बुंना होबावो। गोजान गोजाननि राइजो राजा सुबुंफोर आ बावखुंग्रि हाजो गाखोनाइ फोरबोखौ नाइनो गोसो जाबोयोमोन नाथाइ बे हाजो गाखोनाइ फोरबोखौ नाइनो फैनो नांला आरो नआवनो था ननि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनानै ला होननानै आसामनि समाज आरि बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म आ बुंना होदों।मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास covid-19 लकडाउन समाव आसामनि बाइजोआव थाहैनाइ लाइमोनफोरनि थाखाइ आथिखालनि आसाम सरकनिफ्राइ मोनसे गोजोनथाव खौरां। हादरनाङै सोलिनाइ लकडाउननि समाव आसाम हादरसानि गोबां थागिबि लाइमोफोरआ आनदाइना गोबां गुबुन राज्योआव थानो गोनां जादों। गोबां आसाम नि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरआ आसाम नि बाइजोआव दंहैयो सोरबा सासेआ सोलोंथाइ लानो आरो सोरबाआ जिउनि राहा नागिरनो। मुलुगनाङै साग्लोबनाइ COVID -19 नि समाव गोबां लाइमोनफोरआनो नफारसे गिदिंबोफिननो हायिआव गोबांआनो गुबुन राज्योआव थाबाइ थानो गोनां जादों आरो बिथामोना गोबां दुखु खस्त सहाइनागासिनो दं।आसाम नि बाइजोआव थाहैनाइ गोबां सेग्रा-सिख्ला लाइमोनफोर आनो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दिनै आसाम नि बाइजोआव थाहैनाइ बैसोर लाइमोनफोरनि थाखाइ आसाम सरकार आ गोनांथार बिफाव लादों। थांनाय समबार आव खौरांगिरिनि मेलआव हादोरसा सरकारनि सोलोंथाइ,रांखान्थि आरो सावस्रि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिस्व सर्माआ बुंनाइ माखासे बाथ्राफोरआ आसाम नि बाइजोआव थाहैनाइ लाइमोनफोरनि थाखाइ जोबोर गोजोनथाव आरो सुबिदानि थाखाइ मोनसे गाहाम खौरां बुंनो हायो।154 views0 comments