मथुरास बसुमतारी बिथाङा देग्लायनि रंजालि बैसागो बोथोरखौ माबादि बिदाय हरनांगौ, गुवारै फोरमायथिदों ।

Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-14/04/2020

Kokrajhar: धेमाजि, फोरमाइहरनाइ जायोदि सा-सानजा आसामनि धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गेजेर जनाइ दखरा दुलाराइ बर फराइसा आफादनिफ्राइ देग्लाइ बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोरखौ बराइनाइनि खौरां मोननो हादों। गेजेर जनाइ दखरा दुलाराइ बर फराइसा आफादनि आफादगिरि मथुराम बसुमतारि बिथांआ जनाइ दखरा दुलाराइ बर फराइसा आफादनि सिंआव जेसेबां बर गामिफोर दं बे बर गामिनि आइ आफा बिदा फंबाइ बयखौबो साबाइखर बावहरदों लोगोसे देग्लाइ 2020 माइथाइनि बैसागु बोथोरखौ माबोरै बारगहोनो हायो बेनि सोमोन्दैबो आफादगिरि मथुराम बसुमतारिआ बुंना होबावो।


धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गेजेर जनाइ दखरा दुलाराइ बर फराइसा आफादनि आफादगिरि मथुराम बसुमतारि बिथांआ देग्लाइ बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोरखौ माबादि बिदाइ हरनांगौव आरो देग्लाइनि बैसागो बोथोरखौ मानो बराइनाइ जायाखिसै बेखौ राइजो राजा सुबुंफोरनि सिगांआव गुवारै फोरमाइथिहरदों।आफादगिरि मधुराम बसुमतारिआ फोरमाइबावनाइ बादिब्ला सिगां बोसोरनि बाइदि देग्लाइनि रंजालि बैसागु बोथोरखौ बराइनो हायिनि गुबै हेंथाआनो जाबाइ आसाम हादरसाआव मुलुगनांङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास बेराम COVID -19 नि साग्लोबसारनाइ।देग्लाइ बोसोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव आफादगिरि मथुराम बसुमतारिआ फोरमाइनाइ बैफोर खौरांफोरा जोबोर मोजां आरो बाखोनाइजाथाव जादों। बर' हारिनि हारिमु आरो बैसागु फोरबोखौ जों अराइ सम फोथांनोब्ला बेबादि बयबो खौसे जाना बैसागु फोरबोखौ जों नारा-नाथार जुजिनानैब्लाबो फालिलांनो हाबाइ थानांगोन। फारसेथिं देग्लाइनि बैसागु बोथोर आव बर गामिनि जाखांफुनाइ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो बेनि सोमोन्दैबो मथुराम बसुमतारि बिथांआ गुसुङै बुंना होबावो।जोंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाइ जों जेब्लाबो नाजानांगोन। दिनै जे आसाम सरकार आ आरो भारत सरकार आ जोंनो जेसेबां ससियेल माखासे बिथोनफोरखौ होदों आरो दुलाराइ बर' फराइसा आफाद आ जाखिनि माखासे बिथोनफोरखौ होदों बे बिथोनफोरखौ जों जुदि मानिनानै सोलियोब्ला जोङो बे बेरामनिफ्राइ बारगनो हागोन। बेबादिनो गिबि खेबनि बिथोन एबा दिसटेनसन बाइदियै ससियेल दिसटेनस बाइदिआ गाहाइयै मखजाथाव बुंना जनाइ दखरा दुलाराइ बर फराइसा आफादनि आफादगिरि मथुराम बसुमतारि बिथांआ बैसागु बोथोरनि गाहाम हामब्लाइथि बावहरनाइजों लोगोसे बुंना होबावो।


गावजो गाव लोगो मोनलाइना समआव से (1) मिटार फ्राम गोजानआव थानानै सोमोन्दो लाखिनाइ आरो खोथा बाथ्राफोरखौ राइज्लाइलाइनो नांगोन। जोङो जेब्लाबो साबुनजों आखाइ सुनो नांगोन आरो जोंनि गाननाइ जोमनाइ माक्स गानना गासै नेम खान्थिफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनो नागोन बाइदि,अब्लासो जोङो गिख्रंथाव करना भाइरास बेराम एबा COVID -19 निफ्राइ बारगनो हागोन।जोङो ननिफ्राइ बांद्राइ बाइजोआव ओंखारनो मोननाइ नङा।जोङो जा सिगां बोसोफोरआव गामि-गामि बैसागु मागियोमोन मोसायोमोन रंजायोमोन देग्लाइ जोङो बे बेरामनि थाखाइ गोसो होनानै रंजानो हानाइ नङा। मानोना जोङो गासैबो मोसानाइ मुसुरनाइ खालामनो हानाइ नङा आरो जोङो नआवनो थानानै खुसियैब्लाबो आसाम सरकार आरो भारत सरकार आ होनाइ नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै आराम बैसागुखौ फालिनो हागोन। नआवनो फालिनानै साफ्रोम बर सुबुंफोरआ गोसोआव रंजानाइ लायोब्लानो गावनि गोसोजों जोङो बैसागुखौ रंजानाइ बाइदि जाहैगोन होनना आफादगिरि मथुराम बसुमतारिआ बुंना होबावो।
72 views0 comments