भारत हादरनि गाहाय मंत्री नरेन्द्र मदिखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनाय हाबाफारि .....

भारत हादरनि गाहाय मंत्री नरेन्द्र मदिखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनाय हाबाफारि खुफु़ंथाइ फोरबोआ जोबनानै थांबाय।


Dwitun Basumatary

Kokrajhar: कक्राझार अक्ट-8/02/2020 फोरमायहरनाय जायोदि कक्राझार सहरनि सानजाहा हाब्रुबारि गामिनि साखाथियाव थानाय गोदान प्लाइ अफारनि जांख्रिखां फोथारआव रोजा-रोजा सुबुंनि बाहागो लानायजों भारत हादरनि गाहाय मंत्री नरेन्द्र मदिखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनाय हाबाफारि खुफु़ंथाइ फोरबोआ जोबनानै थांबाय। थांनाइ 27 जानुवारि अक्ट खालि दुलाराय बर फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो दोलोजों जुथायै खालामनाय जारिमिनआरि बिटिआर गोरोबथाखौ बयबो बर फिसा आरो हादरनि गोबां सुबुंआनो मिथिखागौ।

बिटिआर गोरोबथाइआ बरनि गेजेर आव फैनायनि उनावनो बुहुमाव थानाय गासै बर फिसा फोरनि रंजानायखौ नुनो मोनदों। हादरनि दाब-दाब बर फिसाफोर थानाइ थावनियाव बायदि हाबाफारि जों लोगोसे बिटिआर गोरोबथाआव सोमोन्दो गोनां माखासे दैदेनगिरि फोरखौ बरायनाय आरो सिबिनाय बायदि हाबाफारि खौ 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा जानाय साननि उननिफ्रायनो खुफुंबोनाय नुनो मोनदों। गाहाय मंत्री नरेन्द्र मदिआ बिटिआर राज्योनि कक्राझार आव 7 फेब्रुवारि सान खालि आगान होफैनायनि सानसे सिगां कक्राझार,सिरां,बागसा आरो अदालगुरि बायदि थावनिफोराव रोजा रोजा मथर साइकेल सालायगिरिफोरनि बाहागो लानायखौबो नुनो मोनदों।


हाबाफारि नि गाहाय थावनि बिखा आव समायना-रमायना भारत हादरनि फिरफिला आरो बरनि माखासे सोमावसार आरि आफादनि फिरफिला बिरहोनाइबो नुनो मोननाय जादों‌। कक्राझारनि बै जांख्रिथाइ फोथाराव 7 फेब्रुवारि अक्ट खालि बा लाखनि बांसिन बर आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनदों।

खौरां लाहैनाइआव मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला हादरनि गाहाय मंत्री नरेन्द्र मदि आ 7 फेब्रुवारि अक्ट खालि सानजौफुनि 12.46 बाजिसोआव बिटिआर राज्योनि कक्राझार सहरनि सानजाहा थानाय हाब्रु बारि गामिनि साखाथिआव थानाय गोदान प्लाइ अफार जांख्रिखां फोथाराव बाग्लायफैयो आरो बेलासि 2.48 बाजिआव गिदिंला़ंफिनो‌‌। हादरनि गाहाय मंत्री नरेन्द्र मदिया हंबरनि बिटिआर राज्योनि कक्राझार आव फैना कक्राझार सहरनि सानजाहा थानाय गोदान प्लाइ अफार जांख्रिथाय फोथारआव बर फिसाफोर जों नुजाथिलाङो आरो बडफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाआवबो बिबार माला गानहोलांनाय खौरांखौ मोननो हाबावयो‌।15 views0 comments