बोहैथि दाननि फैगौ 8 मार्चखालि मोनसे जरखा सावराइ मेल खुंनो थाखाइ साखा-फारा जादों होनना खौरां मोनदों।

Dwitun Basumatary

The Siphung : कक्राझार, अक्ट-29/02/2020

फोरमाइहरनाइ जायोदि कक्राझारआव बोहैथि दाननि फैगौ 8 मार्चखालि मोनसे जरखा सावराइ मेल खुंनो थाखाइ साखा-फारा जादों होनना खौरां मोनदों। राज्यो-सभानि बारग एमफि आरो बारग आफादनि आफादगिरि सानसुमा कुंगुर बैसुमुथिआरि नि लेंथुमनाइआव हाबाफारि आ मेहेर गोनांयै खुंफुंजागोन। कक्राझार फ्रेस क्लाबआव मोनसे खौरांगिरिनि मेल हांख्राइनानै बारग आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि आरो बारग एमफि सानसुमा कुंगुर बैसुमुथिआरिआ फैगौ 8 मार्च खालि जानो गोनां कक्राझारनि जर'खा मेलानि सोमोन्दै फोरमायना होयै। हाबाफारि आव दुलाराय बर फरायसा आफादनि बारग आफादगिरि आरो गासै समाज आफादफोरनि बारग बिबानगिरिफोरा बाहागो लागोन। सानसेनि हाबाफारि जों बोहैथि दाननि फैगौ 8 मार्च अक्ट आव खुंफुंनो लानाइ बै हाबाफारि खौ गाहायै बानजाइगोन कक्राझार सहरनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट साखाथियाव थानाय कडमथलानि निरभना गार्डेननि गाहाय थावनि बिखाआ।

राज्यो सभानि बारग एमफि आरो बारग आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि सानसुमा कुंगुर बैसुमुथिआरिनि लेंथुमनाइआव खुंफुंनो लानाइ सानसेनि बै हाबाफारिखौ मेहेर गोनांयै गाहायै गाहाम जाफुं लांगोनखौ मिजिं थिहरनाइ थाबाय। मखजाथाव दि थारैनो बरनि गोबां दैदेनगिरि फोरा बाइदि आफाद एबा दोलोनिफ्राइ आजिरा एबा जिरायदोंब्लाबो आरो माखासे आ ओंखारनो गोनां जादोंब्लाबो दिनै बर हारिनि खामानि मावनाइखौ बावगार लांआखै। फैगौ 8 मार्च अक्ट खालि बारग आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि आरो एमफि सानसुमा कुंगुर बैसुमुथिआरिनि लेंथुमनाइआव कक्राझार सहरनि सेक्रेथारियेट साखाथियाव थानाय कडमथलानि निरभना गार्डेनआव खुंफुनो लानाय सानसेनि बै हाबाफारिआ फैबाय थानाय इयुननि समाव बर हारिनि मोनसे मोजां सिनायथि सोरजिगोनखौ मिजिं थिहरनाइ थाबाय।
368 views0 comments