बासुगावनि गसायगामिआव रुफामनि बाथौ धोरोमनि 40 थि माघि पुर्निमा फोरबोआ दिनै जोबनानै थांबाय।

Dwitun Basumatary

Kokrajhar: सिरां, बासुगाव अक्ट-10/01/2020।आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनि गसायगामिआव रुफामनि बाथौ धोरोमनि 40 थि माघि पुर्निमा फोरबोआ दिनै जोबनानै थांबाय।थांनाय 7 फेब्रुवारि अक्ट निफ्राय जागायनो लानाय रुफामणि बाथौ धोरोमनि बै हाबाफारिखौ गाहामैनो गाहाम खुफुंनो हादों होननानै खौरां मोननो हादों।

7,8 आरो 9 फेब्रुवारि गासै सानथामनि हाबाफारि जों खुंफुंनाय रुफामणि बाथौ धोरोमनि बै हाबाफारिआव दिनै जोबथा साननि समाव रुफामणि बाथौ धोरोमनि सिबिआरिफोरखौ दाब -दाब जायगानिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनाय नुनो मोनदों। रुफामनि बाथौ धोरोमनि गाहाय थावनि बिखा गसायगामिआव दिनै रुफामनि बाथौ धोरोम सिबिआरिफोरनि धोरोम सिबिनाय जों लोगोसे बायदि मुवा बेसाद नि बायलाइ फानलाइ खालामनाय नुथायफोरखौ नुनो मोननाय जादों।रुफामणि बाथौ धोरोम आफादनिफ्राय जानाय लोंनायनि आरो मोनाआव थानायनि बो सुबिदा खालामना होनाय जादोंमोन होनना मिथिनो हाबावनाइ जादों। खौरां लानाय आव मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला रुफामणि बाथौ धोरोम आव गोदो गोदयनिफ्रायनो धोरोम सिबिनाय आ जोबोर खान्थि गोनां साब-सिखोन आरो गोथारै सोलिबोदों होनना मिथिनो हानाय जादों।

रुफामनि बाथौ धोरोम आव गासै मोन 48 दालायसा मिरु दं होनना रुफामणि बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरा बुथिना होदों आरो रुफामणि बाथौ धोरोमनि गाहाय मिरुजों लोगोसे मोननै सोमोन्दो गोनां सोदोमस्रि आफाद आरो मायनाव आफाद दंफायो होननाबो मिथिनो हाबावदों।दिनै 9/02/2020 अक्ट रबिबार बाराय खालि रुफामणि बाथौ धोरोमनि 40 थि माघि फुरणिमा फोरबो खुंफुंनाय जोबथा सान एबा गेवलां मेलआव धोरोमनि बै आस्रमफोरखौ फुं समावनो आलारि बाथि सावनाय आगरबाथि सावनाय आरो बायदि रोखोम साजायनाजों धोरोम सिबिनाय नुनो मोननाय जायो।13 views0 comments