बारगर थारं दैसाआव 290 मिटार गोलावयै दैनि जिं बाहागोआव अन्थाय बल्दार खामानि सोलिगासिनो दं।

Dwitun Basumatary

The Siphung :कक्राझार, बारगर अक्ट-10/02/2020। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बारगर थारं दैसाआव 290 मिटार गोलावयै दैनि जिं बाहागोआव अन्थाय बल्दार खामानि सोलिगासिनो दं। दिनै बारगार ओनसोलनि रोजा-रोजा थारं दैसाजों हा खुरखाजाबाइ थानाइ जाथाइआ रैखा मोनसिगोन। थारं दैसाआव दासान्दि सोलिबाय थानाय बै अन्थाय बल्दार जाबनाइ खामानिखौ गोबां राज्यो-राजाफोरानो जोबोर गोजोन्नाय फोरमायदों।

मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बारगार थारं दैसानि बै अन्थाय बल्दार जाबनाइ खामानिखौ 6/7 साननि गेजेरावनो गाहामयै गाहाम मावफुंना फोजोबनाय जासिगोन होनना अन्थाय बलडार जाबनाइ खामानि मावग्रा मावसुमाफोरा फोरमायना होदों आरो बारगार थारं दैसानि बै अन्थाय बल्दार जाबनाइ खामानिखौ बिजय बसुमतारी आरो जिनतु बसुमतारी मोनहा मावदों होनना मिथिनों हाबावनाइ जादों। दिनै कक्राझार बारगरनि थारं दैसाआव अन्थाइ बल्दार जाबनाइ बै खामानि खौ गासै सा 30 मावसुमाफोरा जोबोर दुखु खस्थ गेजेरजों मावबाइ थानायखौ नुनो मोनदों। खामानि मावनाइ समाव दैसा हाब्रां सेराव बलदार गारख्लायनाइ आरो बल्दार जाबनाइ बायदि खामानिफोरखौ कक्राझारनि बारगार आव नुनो मोनबाय थानाय जादों।13 views0 comments