बाथौ थानसालियाव सिरां जिरला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो 10 थि थाम बोसोरआरि जथुम्मा खुनो लानाय हाबाफारिनि

Dwitun Basumatary

Kokrajhar: सिरां,रुनिखाता अक्ट-23/01/2020 आथिखालनि आसाम राज्यो एबा बि.टि.सि खुंथायनि सिंआव थानाय सिरां जिरलानि आस्राबारि(रूनिखाता) बाथौ थानसालियाव सिरां जिरला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो 10 थि थाम बोसोरआरि जथुम्मा खुनो लानाय हाबाफारिनि माखासे साजाइ जेननाय नुथाय।मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 2020 मायथायनि 27 जानुवारि अक्टनिफ्राय 31 जानुवारि अक्टसिम गासै बा साननि हाबाफारिजों सिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो 10 थि थाम बोसोरारि जथुमाखौ खुफुंनो आखायाव लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों।

आस्राबारि (रुनिखाता) बाथौ थानसालिनि समायना थावनि बिखायाव खुफुंनो लानाय बै हाबाफारियाव बयबो लै

होर लैहोर फैना मदद खालामफै‌ आस्राबारि(रुनिखाता) बाथौ थानसालिआ भारतनिफ्राइ भुटान राज्यो थांग्रां

लामानि साखाथियावनो दं बुंनो थांयोब्ला सामथायबारि गाहाय राजा लामाखौ एंगारनानै साहा 3/4 कि.मि. फ्राम थांबानो आस्राबारि बाथौ थानसालिनि थावनि बिखाखौ मोनहैयो आरो बेयो मोनसे जोबोर समायना ओनसोलखा रुनिखाता बाजारआबो बिनिफ्राय बारा गोजान गैला खाथियावनोखासै।गाहायै ओरैनो सिरां जिरला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो 10 थि थाम बोसोरारि जथुम्माआव 27/01/2020 अक्ट खालि गिबि गिबियै फुं समाव बाथौ कनफारेन्स जों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन बेनि उनाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन आरो हरनि समाव बाथौ खेराय फोरबो फालिनायनि जागोन।
59 views0 comments