बितिआर नि गोबां राज्यो राजा बिफिएफनि सोद्रोमा फोरनि नखर नखर फिरफिला बिरहोनाइ नुथायखौ नुनो मोनदों।

[11:43 AM, 4/29/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung:अक्ट - 29 /04/2020

Kokrajhar: फोरमायहरनाय जायोदि बिटिसि (आथिखालनि बितिआर) आव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो गोनां गोबां सोद्रोमाफोरनि नखर नखर बिफिएफ राजखान्थि हान्जानि फिरफिला बिरहोनाय नुथाइखौ मैखोम नुनो मोन्नाय जादों। BTR आव राजखान्थिआ बोहैथि दाननि 4 एप्रिल खालारआव जानो गोनांमोन।

माखासे गिख्रंथाव बेरामनि खैफोदनि एंगारनो हायि जाहोननि थाखाइ बिटिआर राजखान्थिखौ दोनथनो गोनां जादों। फारसेथि खुंथाइ नि समआ जोबनाइआव बिपिएफ सरकारआ भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै जिराइथ'नो गोनां जाबाइ। जोबोर दुखुनांथावनि बाथ्रादि बिफिएफ राजखान्थि हान्जाआ द दान सरखार सालायनो गोसो दंबावोमोनब्लाबो सालाइनो मोन्नाय जायासै।मखजाथाव बाथ्राया बेनोदि दिनै 27 एप्रिल खालार खालि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाआ बितिआर खुंथाइ निफ्राइ थाथ'नो गोनां जाबाइ। गाहाइ खुंगिरि मानिजाथाव हाग्रामा महिलारीआ दिनै बिपिएफनि गासै सोद्रोमाफोरनि नखर नखर बिपिएफनि फिरफिला उराइहोनो गुरैयै खावलाइनाइजों लोगोसे बिफिएफनि गासै सोद्रोमाफोरनि नखर नखर बिफिएफनि फिरफिला बिरहोनाय नुथायखौ नुनो मोनदों।
दिनै बितिआर नि गोबां राज्यो राजा बिफिएफनि सोद्रोमा फोरनि नखर नखर फिरफिला बिरहोनाइ नुथायखौ नुनो मोन्नाय जायो।
Jocky Girls Swdwmsri, Click on Image for Watching Video
54 views0 comments