बि टि सि नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ बुङोदि, UPPL दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'नि हेंथायै !


The Siphung : 01/04/2020

Kokrajhar : हादतनि नाङैनो COVID-19 Corona Virus निफ्राय रैखाथि मोन्नो हादतनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिआ भारत नाङैनो 21 सान थाला बन्द' (Lockdown) फोसावनायनि उनाव हादरसा नाङैनो साग्लोबसारनाया बारानिफ्राय बारासिन बांलांनायाव साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ साखोन-सिखोन आरो सांग्रांथियै थानो खावलायदों। बि टि सि नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ, बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गौरां भेली हटेलाव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलआव बि टि सि नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ बुङोदि गयबारी आरो ककलाबारि बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'नि हेंथायै बिसाइख'थि आयगनि खाथियाव गोख्रों अजद होनो साखा-फारा । खौरांगिरि मेलआव हाग्रामा महिलारीआ बुङोदि, प्रमद बर'आ रङिया बिधान सभा बियाबनि सिङाव 29 नं मुरारा बालिका बिद्धालय आरो 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय आरो तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि सिङाव 2नं सौरागुरि LP फरासायलिनियावबो भटार फारिलाइ दं होन्नानै गोख्रों रावजों अजद दैखांदों आरो सासे बिजाथिया माबोरै मोन्नै बिधान सभा बियाबनि सिङाव भट होनो मोन्थाय मोनखो होन्नानै बिनि थाखाय बिसाइख'थि आयगनि खाथियाव गोख्रों अजद दैखांनो दाबि खालामो।


Click on Image for Full View :BISMAADH Anti Pollution Dust Protective Face Mask Mouth & Nose Respirator Protects From Virus Bacteria
Party-Hut V-410-V Reusable Anti Air Pollution Face Mask 2 Bag Filters (Pack of 1)


Get FLAT 5% BACK with Amazon Pay ICICI Bank Credit card for Prime members. Flat 3% BACK for non-Prime members. No minimum order value. No upper limit on cashback. Here's how

Avail EMI on Debit Cards. Get credit up to ₹1,00,000. Check eligibility here Here's how

Get GST invoice and save up to 28% on business purchases. Sign up for free Here's how

Flat Rs.50 back on min order of Rs.50 using Amazon Pay UPI. Here's how


174 views0 comments