बे खामानिखौ UPPL हानजाया 5 बोसोरावनो मावफुंजोबगोन-- प्रमद बर'The Siphung, बाक्सा,सुबनकाता 08/03/2020 : 17 बोसोराव जायफोर खामानिखौ BPF सरखारा मावनो हायाखै, बे खामानिखौ UPPL हानजाया 5 बोसोरावनो मावफुंजोबगोन-- प्रमद बर'


बाक्सा जिल्ला सुबनकाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय मुलुकनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै UPPL नि आफादगिरि प्रमद' बर' बिथांआ बाहागो लानानै आथिखालाव BPF राजखान्थियारि हानजानि जाख्ल'नाय आरो नासयनायखौ दुसिनानै जायफोर खामानिखौ BPF राजखान्थियारि हानजाया 17 बोसोर सरखार सालायनानैबो मावफुंनो हायाखै बेफोरखौ UPPL राजखान्थियारि हानजाया सरखाराव फैयोब्ला 5 बोसोरावनो मावफुंजोबगोन होनना बुंथियो ।

*********XXXX********

जोंबाय थानाय थरसे गोजों अलोंबार ..|| Nitamani and Gwhwm Basumatary98 views0 comments