बाक्सा जिल्लाआव पुलिसआ गासै सा ब्रै खौरांगिरिफोरखौ COVID-19 नि बन्दनि समाव खौरां बुथुमनो थांनाइ समाव

[4:41 PM, 5/1/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung

Kokrajhar: बाक्सा, अक्ट - 01/05/2020 दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला प्रेस क्लाब आरो तामुलपुर प्रेस क्लाबआ बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि सरबानन्द सनवाल आरो राज्यो बेंगिरि जगदिश मुखिनिसिम रादाब बुथुमगिरिफोरखौ रैखाथि होनो नांगौ होन्नानै फोरमान बिलाइ होदों।बाक्सा जिल्ला फ्रेस क्लाब आरो तामुलपुर फ्रेस क्लाबआ गिबि मन्थ्रि सरबानन्द सनवाला आरो राज्यो बेंगिरि जगदिश मुखिनिसिम खुद्रिसारनाइ दिन्थिदों। थांनाइ सान्नैसो सिगां बाक्सा जिरलाआव खौरांगिरिफोरखौ पुलिसआ लाजि फोनांना बुंनाइ जाथाइआ जाबाइ थादोंमोन। मखजाथावदि बुंनो थाङोब्ला बाक्सा जिल्लाआव पुलिसआ गासै सा ब्रै खौरांगिरिफोरखौ COVID-19 नि बन्दनि समाव खौरां बुथुमनो थांनाइ समाव बुदोंमोन।
खौरांगिरि आरो खौरां बिजोंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ बुनाइ जाथायखौ तामुलपुर फ्रेस क्लाब आरो बाक्सा जिल्ला फ्रेस क्लाबआ जोबोद दुखु मोन्नाय फोरमायदों आरो खुद्रिसारदों। दिनै बाक्सा जिल्ला प्रेस क्लाब आरो तामुलपुर प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरखौ गोसोम खसाब गान्नानै खुद्रिसारनाइ नुनो मोनदों। तामलपुर प्रेस क्लाब आरो बाक्सा जिल्ला प्रेस क्लाब नि खुद्रिसारनाइनि गुबै जाहोन आनो जाबाइ खौरांगिरिफोरखौ सरकारआ रैखाथि होनो नांगौ।

26 views0 comments