बर' बिजों नि रादाब खौ अन्नानै बोइबो फराय | राज्यो सभानि एमपि बिसजिथ दैमारिआ एबसुनि आफादगिरि फ्रमद...

Dwitun Basumatary


राज्यो सभानि एमपि बिसजिथ दैमारिआ एबसुनि आफादगिरि फ्रमद बरखौ राजखान्थि आव फैनो थाखाय खावलाइदों |

The Siphung : अक्ट-17/02/2020। फोरमाइहरनाइ जायोदि बिटिआर आव राजखान्थि मोनसे गाहाम रादाब। दुलाराय बर फरायसा आफादनि बारग आफादगिरि फ्रमद बर सारखौ राजखान्थि हानजाफोरा राजखान्थि आव बराइदों।दुलाराय बर फरायसा आफादनि बारग आफादगिरि फ्रमद बखौ राजखान्थि हानजाआव गोरोबनो राजखान्थि हानजाफोरनि खावलायनाइआ दिनै जेरैबो खौरां बिजों फोराव गोसारलानो हमदों। थांनाइ बिथिआर गोरोबथानि उनाव दुलाराय बर फरायसा आफादनि आफादगिरि फ्रमद बरआ आफादगिरि बिबाननिफ्राय आजिरा लानाइ आ रोखा। दिनै राज्यो सभानि एमपि बिसजिथ दैमारिआ एबसुनि आफादगिरि फ्रमद बरखौ राजखान्थि आव फैनो थाखाय खावलाइदों आरो मानगोनां राज्यो सभानि एमपि बिसजिथ दैमारि सारआ दुलाराय बर फरायसा आफादनि आफादगिरि फ्रमद बर सारखौ बायगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होदों।


154 views0 comments