बर' बिजोंआव फरायनानै तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय डाकथार (एम।बि। बि।एस ), फानजामुथि बर' |


The Siphung : 16/02/2020 | बर' बिजोंआव फरायनानै तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय डाकथार (एम।बि। बि।एस ) फरायनानै उथ्रिसार जानो हानाय अदालगुरि जिलानि सिंआव थानाय खैराबारि हालामनि उमाननद ' गामिनि मुस्रि दुरगेशवर बर'नि फिसाजो फानजामुथि बर'आ बर' हारिनि गेजेराव सिनायथि होयो । बे बाइदिनो बर' नि गेजेराव IAS Officer नि गोनांथि जाना फैदों । जों आशा खालामो बे बादिनो सासे सासे ओंखार बाय थाथों ।

184 views0 comments