फैगौ 16 फेब्रुआरि अक्ट निफ्राय 23 थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर बादाइलाइनायखौ खुंफुंनो थाखाय....

[07:56, 2/14/2020] Dwitun Basumatary Kokrajhar:

सिरां, बासुगाव अक्ट-14/02/2020। फोरमाइहरनाइ जायोदि बोहैथि दाननि फैगौ 16 फेब्रुआरि अक्ट निफ्राय 23 थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर (Foot Ball Play) बादाइलाइनायखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाइ जाबाय। राज्यो-राजा नोंथा मोनखौ लैहोर- लैहोर फैयनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलाय हरनाइ आरो जाबाय। मखनो गोनांदि,आसाम हादरसानि फुटबल एस'सिएसनि बान्जाइनाइ आरो सिरां जिल्ला स्फर्टस एस'सिएसननि बान्जाइनाइ लोगोसे बांगालडबा,रनसाइधाम,गसाइगामि आरो गयबारि गामिनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय राज्यो-राजाफोरनि हेफाजाब जों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गयबारि जोहोलाव सोमब्ला गेलेग्रा फोथाराव सोलिनो गोनां गिबि खेबनि मोगा-मोगि बादायलायनाय गेलेनाया जागोन शराइदेवनि रामनगर एपसि आरो बिजनि फेरेंगा क्लाबनि गेजेराव।

बुनो थाङोब्ला अदेबानि बे 2019-2020 माइथायनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलाइनायखौ बानजायगोन गयबारि गामिनि समायना जोलुर गेलेग्रा फोथार एबा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर गेलेग्रा फोथाराआ। खौरां लानाय नि गेजेराजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला देग्लाय खेबनि बादायलायनाय आव शराइदेव एफसि,बिजनि फेरेंगा क्लाबमंगलदै टिसि,तामलफुर गुथाला क्लाब,गलाघाट नाम्बर क्लाब, सालबारि पायनियार,गवालफारा स्पर्टस मार्टिया,बकाकाट एपसि,साउथ कामरूप ट्रायबेल एफसि, माइनाव संघ, डिब्रुगर मिलनज्यथि संघ,गगामुख भिएइस,बिरहांगाव सानराइज एफसि, धेमाजि एसि,तेजपुर एफसि, 7 लखिमफुर एफसि, मार्घेरिता सिसि, बङाइगाव एफसि,मरान टाउन क्लाब,तिताबर एकेएस आरो गुबुन गुबुन क्लाब फोरा बाहागो लागोन। देग्लायनि बे बोसोरआरि जोलुर बादाइलाइनायखौ हेथां हेथि गैयालासे जाफुंसारै खुंफुंनाइआव बयखौबो मदत आरो हेफाजाब होनो खावलायदों जिल्ला गेलेमु बिफाननि फ्राइ आरो गेलेमु सामलाइग्रा आफादनिफ्राय। सुलुंआव मोनथिनो मोनबावनाइ बादिब्ला बोहैथि दाननि फैगौ 26 अक्ट खालि 23 थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी नि जोलुर बादाइलाइनायखौ फाइनाल खुंनांइ जागोन होनना फोरमायना होदों‌।
13 views0 comments