नखर मंत्री हेमन्ता बिस्वा शर्मा आ बूंदों - दिनै नि फ्राय 31 मार्च सिम असम Lock down थागोन होन्ना।


THE SIPHUNG : टांगला,24/03/2020 Corona Virus खो लाना, नखर मंत्री हेमन्ता बिस्वा शर्मा आ बूंदों - दिनै नि फ्राय 31 मार्च सिम असम Lock down थागोन होन्ना। आरोबाव बूंदो, जाय फोरखौ लामा गला फोराव गिदिंनाय नुबोला आरो होमजाब्ला 6 दान जोबथेसालिआव जोबना दोंन गोंन honna खौरां खोनानो मोन्दो। बे कोरोना वायरस खो प्रोटेक्शन खालामनो थाखै कम movement आरो सुबुंग फोर्दो कम लोगो होमब्लासो राहा जागोन। बे बेरामा देनोइसिम मुलोइ ओखार थ' आ खोई । मिब्थिनो मोन्नाय बायदिब्ला 3 लाख नि बो बारा positive ओंखार दो आरो 12 रोजा सिम जिव गोमांदों ।


थौदो रजे ( Full Official Music Video) A Love Story Bodo Album || Singer by Momita Boro


फुं बिलि , मोना बिलि || Old Bodo Album 1985, Old is Gold // Singer Dipali Swargiary107 views0 comments