दामनाइ देनाइनि जोनोम होगिरि,कामिनी कुमार नारजारिआ बरनि सासे जोहोलावमोन।

[1:17 PM, 5/17/2020] Dwitun Basumatary Kokrajhar:

The Siphung:अक्ट-17/05/2020

चिरां, फोरमाइहरनाइ जायोदि, चिरां जिल्लानि सिंआव थानाइ 2 नं फाख्रिगुरि गामिनि गावनि गेग्रेब देराआव अस्थाद कामिनी कुमार नारजरिनि 22 थि रुंसारि सान फालिदों‌। बरनि हारिमुआव गिबिसिन मोसानाइ,दामनाइ देनाइनि जोनोम होगिरि अस्थाद कामिनी कुमार नारजारिआ बरनि सासे जोहोलावमोन।अस्थाद कामिनी कुमार नारजरिनि बर हारिमुनि गिबिसिन दामनाइ देनाइनि बिहोमाया दिनैसिमबो बर माहारिनि गेजेरआव गोसारनानै दं‌‌।


"दाब दाब जायगाव थाग्रा बर' हारिणि cultural Dress नागारनो हायि बर' फोरनो, लांगा दखना, आरणाय मुआ ड्रेस फोरखों ऑनलाइन demand खालामनो हासिगोंन। www.bodopress.com आव demand खलामबला मोन्नो हासिगोंन। "


दिनै अस्थाद कामिनी कुमार नारजरिनि 22थि रुंसारि सान फालिनाइखौ गाहामै गाहाम खुंफुंलांनाइ नुनो मोननाइ जादों। बिथांनि रुंसारि सान फालिनाइ हाबाफारिआव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लादोंमोन साहित्य अकादेमी बान्था लोगोसे आगुनि बर थुनलाइ आफादनि गाहाइ नेहाथारि गबिन्द बसुमतारिआ।फोरमाइहरबावनाइ जायोदि बरनि हारिमुआव गिबिसिन मोसानाइ,दामनाइ देनाइनि जोनोम होगिरि अस्थाद कामिनी कुमार नारजरिनि 22 थि रुंसारि सान फालिनाइआव गाहायै बिबार बावजेननाइ हाबाखौ मावफुङो बिथांनिनो अनजालि बिसि कुमारि नारजारिआ।


मखजाथावदि बिथांनि कृष्टि आफादनि दैदेननाइआवनो दिल्लिआव गनतत्र सान फालिनाइआव बरनि कृष्टि आफादा बान्था मोननो हादोंमोन लोगोसे बिथांनि दैदेननाइआवनो 1954 इं माइथाइआव 'अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटी चेन्टार'आव बर मेथाइ फोसावो आरोबाव 1981 इं माइथाइआव बिथांआ संगित नाटक एकादेमि बान्थाबो मोननो हादोंमोन।
219 views0 comments