दिनै तामुलपुर जिला या खुंनो लानाय एउपिपिएल नि 4 थि बोसोरारि जुथुमा


The Siphung : खलार-11/01/2020. दिनै तामुलपुर जिला या खुंनो लानाय एउपिपिएल नि 4 थि बोसोरारि जुथुमा खौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे मेलाव आलासि महरै नुजाफैदों एउपिपिएल हानजानिनो मानाव गेदर रोनगोरा नारजारि आरो अनिब बसुमतारि बिथां मोना गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो। बे मेलाव नो अ बर फोरा सा 50 या एउपिपिएल हानजायाव हाबफैयो। आरो बे मेलाव 1000 निबो बांसिन सुबंफोरा बाहागो लायो। आरो 2020 मायथयाव जानो गोनां BTC बिसायखथिआव एउपिपिएल हानजाया 100 जौखोनदो देरहासाद जागोन होननानै मिजिंथियो।

(राजेन्द्र बसुमतारि)59 views0 comments