चिरां,बांगालडबा बडसा नोगोर अक्ट-19/02/2020 आसाम फुटबल एस'सिएसनि बान्जाइनाइ आरो सिरां जिल्लानि स्पर्ट

[08:54, 2/19/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung : Kokrajhar: चिरां,बांगालडबा बडसा नोगोर अक्ट-19/02/2020 आसाम फुटबल एस'सिएसनि बान्जाइनाइ आरो सिरां जिल्लानि स्पर्टस एससिएसननि मदतजों खुंफुंजानाइ, जेएसबि फूटबल बादाइलाइनाइनि मोनसे मोजां रादाब। बोहैथि दाननि थांनाइ 16 फेब्रुआरि निफ्राय जेएसबि फुटबल बादायलाइनाइखौ बांगालडबा बडसा नोगोरनि समायना गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाइ जादोंमोन। मखनो गोनांदि बांगालडबा बडसा नोगोरनि समायना गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजानाइ जेएसबि फुटबल बादायलाइनायखौ आसाम फुटबल एस'सिएसनि मदत आरो सिरां जिल्ला स्पर्टस एससिएसननि मदतजों लोगोसे बांगालडबा, गयबारि,गसाइगामि, रनसाइधाम बाइदि ओनसोलनि राज्यो-राजाफोरनि मदथजों खुंफुंनाइ जागासिनो दं।

मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जेएसबि फुटबल बादायलाइनाइखौ बासुगांवानि गयबारि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर गेलेग्रा समायना गेवलां फोथारावबो सोलिबाय थानाय नि सुलुं मोननो हाबावदों। बोहैथि दाननि थांनाइ 16 फेब्रुआरि अक्ट निफ्राय जागायनो लानाइ जेएसबि फुटबल बादायलाइनायनि मोगा-मोगि बादाइलाइनाइखौ बांगालडबा बडसा नोगोरनि समायना गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बादाइलाइदोंमोन शराइदेवनि रामनगर एफसि आरो बिजनि फेरेगां क्लाबनि गेजेराव उननि समाव खौरां मोननाइ बादिब्ला शराइदेवनि रामनगर एफसि आ 2-0 गलआव बिजनि फेरेंगा क्लाबखौ फेजेननो हादों होननानै मिथिनो हादों। दिनै 18/02/2020 अक्ट खालि जेएसबि फुटबल बादाइलाइनाइखौ नैथि खेबनि हाबाफारि बाइदि सोलिनाय नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला गाहाययै आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनि गयबारि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर गेलेग्रा फोथार आरो बांगालडबा बडसा नोगोरनि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव जेएसबि फुटबल बादायलाइनायनि नैथि हाबाफारि खौ खुंफुंनाइ नुनो मोनो।


दिनै 18/02/2020 अक्टनि नैथि जेएसबि फुटबल बादायनायाव बाहागो लादोंमोन 1.गयबारि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर गेलेग्रा फोथाराव फारियै-डिब्रुगर मिलनज्यति संघ,दिमा हासाव,फेरगांव आरो धेमाजि एसि बाइदिफोरा। गयबारि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव बै मोनब्रै क्लाबफोरा जोबोर गोख्रों यै मोगा-मोगि गेलेना नाइगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हानायजों लोगोसे डिब्रुगर मिलनज्यथि संघ आ 2-0 गलआव आरो फेरगांवआ धेमाजि एसि खौ 4-8 गलआव देरहासात जानो हायो। फारसेथिं बांगालडबा बडसा नोगोरनि समायना गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साउथ कामरूप ट्रायबेल एफसि,बिथां माइनाव जुब संघ,गवालफारा स्पर्टस मार्टिआ,बकाकाट एपसि बाइदि क्लाब फोरा गेलेदों मोन आरो बांगालडबा बडसा नोगोर नि बै मोगा मोगा-मोगि गेलेनाइआव सिरां माइनाव जुब संघ क्लाबआ साउथ कामरूप ट्रायबेल एफसि खौ 2-1 गोलाव देरहासात जानो हायो आरो गवालफारा स्पर्टस मार्टिया बकाकाट एफसि खौ 1-0 गलआव फेजेन्नानै देरहासात जानो हायो।
67 views0 comments