चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि माखासे गामियारी ओनसोलफोराव हाग्रानि मोसौ फैना ........

Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-14/04/2020


सिरां, बिजनि : आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ सिरां जिरलानि बिजनि हालामआव हाग्रा गेजेरनिफ्राइ हाग्रानि मैसो फैना सुबुंफोरनि थासारिखौ गिखांनाइ सोमजिहोनाइनि खौरां मोननो हादों। सुलुंआव मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला थांनाइ माखासे सान सिगां समनिफ्राइनो बिजनि हालामआव बै हाग्रानि मैसोआ गिखांनाइ सोमजिहोबाइ थादोंमोन।


बिजनि हालामनि सिङाव थानाइ फानबारि,सालुफारा,पारसिझार आरो 1 नं सावरां गामिनि राइजो राजा सुबुंफोरखौ बै हाग्रानि मैसोआ अइथासार खालामबाइ थानाइ आरो आबाद फोथारनि फसलफोरखौ खहा खालामबाइ थानाइनि अजद मोननो हाबावनाइ जादों। हाग्रानिफ्राइ फैनाइ बै हाग्रानि मैसोनि अइथासारआव बिजनि हालामनि माखासे गोबां राज्यो राजा सुबुंफोरआ बे साननैसो समआव जोबोर दुखु खस्त सहाइनाङो।


हाग्रा गेजेरनिफ्राइ फैनाइ बै हाग्रानि मैसोखौ हमना लांफिननाइआव हाग्रा बिफाननि सासे सोद्रोमा आरो सासे आइजोनिबो गोबां जखम जानाइनि खौरां मोननो हाबावो। उननि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि गोख्रों नाजानाइनि गेजेरजों बै हाग्रानि मैसोखौ हमनो हानाइ जायो आरो मानास नेसनेल फार्क आव उदांयै हगारनानै हरफिननाइ जायो।


गोमो गोथां नोंनि || BWISAGU DANNI BWDWR BARABW || New Bodo Video 2019-2020नेबाई थायो School Time आव (Official full video) by Hadorsa


अनसुलि मेडाम एलबाम...(Official Music Video)323 views0 comments