गासै बिटिएडि दिलार एसेसयिसन नि सोमावसारनाय खौ दैदेनग्रा बिथां मोननि बिबुंथि लाखिनाइखौ नुनो मोनो।

[7:07 AM, 3/7/2020] Dwitun Basumatary

Kokrajhar: कक्राझार, अक्ट-7/03/2020।

आथिखालनि कक्राझार जिल्लानि गाहाय थावनि बिखाआव बिडिएडि दिलार एसेसयिसन आ माखासे मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय बिटिएडि सरकार आरो आसाम हादरसा नि सरकारनि आव सोमावसारनानै सानसेनि सुबुं गौमा हाबाफारि खालामदों। 6/03/2020 अक्ट सुक्रबार बाराइ खालि कक्राझार सहरनि गाहाइ थावनि बिखायाव थानाय राज मेला फिल्ड आव बिटिएडि दिलार एसेसयिसन नि गासै सोद्रोमाफोरा ज' जायो।

दाब दाब ओनसोलनिफ्राइ जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाइ हौवा हिन्जाव गासै राइजो-राजा दिलाफोरनि अनजिमाखौ सा 2500 फ्राम सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाइ जादों मिथि मोनदों।सुलुंआव मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला, 6/03/2020 सुक्रबार बाराय खालि बिटिएडि दिलार एसेसयिसन नि गासै सोद्रोमाफोरा गावनि आखाइयाव बाइदि मोन्थाय दाबिनाइनि माखासे लिरनाय गोनां लेखानि बर्ड आरो बेनार लाना गासै कक्राझार सहरनि गाहाइ थावनि बिखायाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो।

लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि उनाव कक्राझार सहरनि गाहाइ थावनि बिखायाव थानाय राज मेला फिल्ड आव गासै बिटिएडि दिलार एसेसयिसन नि सोद्रोमाफोरा ज' जाफिनो आरो सोमावसारनाइ हाबाफारिखौ जागाइनो लायो। सोमावसारनाय हाबाफारि आव दिलार फोरनि बाइदि आइदाफोरनि सायाव सावराइलाइ जायो आरो गासै बिटिएडि दिलार एसेसयिसन नि सोमावसारनाय खौ दैदेनग्रा बिथां मोननि बिबुंथि लाखिनाइखौ नुनो मोनो।
76 views0 comments