ग्रीन जनआव गोलैनाय ओन्सोलफोराव सिगांनि बेसेन बाइदियैनो जौव मोनफिननो हासिगोन


The Siphung

गुवाहाटी, अक्ट - 3/05/2020  फोरमायहरनाय जायोदि ग्रीन जनआव थानाय जौनि गलाया उदां जाबाय। हादरसानि ग्रीन जनआव गोलैनाय ओन्सोलफोराव सिगांनि बेसेन बाइदियैनो जौव मोनफिननो हासिगोन। ग्रीन जनआव गोलैनाय जौ गलाफोराव जौव फान्नायनि उदां गनायथि होबाइ हादरसा सरकारनि Excise बिफानआ।उदांयै जौव फान्नायनि गनायथि मोन्नाय ग्रीन जननि जौव गलाफोराव जौनि बेसेनआ सिगां समनि बेसेन बाइदिनो जागोन। उननि समाव हादरसा सरकारआ जौनि बेसेनखौ सोलाइनानै  होनो हागौ। मोनथिनो गोनांदि जौव बाइनाइ समाव 6 फुट समाजआरि जान्थाइखौ मानिनो नांथारगोन। जौनि गलाआव जौ बाइनाइ समाव सुबुंफोरा सा 5 नि बारा थुबुर जानो मोन्नाय नङा।

22 views0 comments