गुबुन हादरआव थाहैनो लाख लाख भारतनि नोगोरयारिफोरखौ गावनि हादराव लाबोनो मिरु सरकारआ थांखि लाबाय।

Dwitun Basumatary

The Siphung

अक्ट - 06 /05 /2020 गुबुन हादरआव थाहैनो लाख लाख भारतनि नोगोरयारिफोरखौ गावनि हादराव लाबोनो मिरु सरकारआ थांखि लाबाय। बोहैथि दाननि 7 मे खालार खालि गुबुन हादरआव थाहैनाइ नोगोरआरि सुबुंफोरखौ हादरआव लाबोफिन नाइ खामानिआ जागाइगोन। गुबुन हादरआव थाहैनाइ नोगोरआरि सुबुंफोरखौ गाहामै गाहामनो रैखाथि गोनां बादियै गावनि हादर सिम लाबोफिननाइ जागोन।मखजाथावदि, मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास बेराम COVID-19 नि सिगां समाव हादरनि गोबां सुबुंफोरानो गुबुन हादरआव दंहैयोमोन। दिनै गुबुन राज्योआव थाहैनाइ बैफोर सुबुंफोरखौ गुबुन हादर निफ्राय भारत हादरसिम लाबोनाय जासिगोन। गुबुन हादरआव थाहैनाइ भारतनि नोगोरयारि सुबुफोरखौ अख्रां दिङा आरो अख्रां जाहाजजों गावनि हादराव लाबोनाइ जागोन। गुबुन हादरनिफ्राइ लाबोनाय भारतनि साफ्रोमबो नोगोरआरि सुबुंफोरखौ sereening खालामना 14 सानसिम कवारेन्टाइनाव दोन्नाय जागोन होन्नानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।


26 views0 comments