कोकराझार जिरलानि सालाकाटिआव 40 बिघाफ्राम आबाद फोथारनि जुखाम आबादआव बांद्राइ बिबांनि आइ

Dwitun Basumatary

The Siphung: अक्ट-25/04/2020

कक्राझार: आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ कक्राझार जिरलानि सालाकाटिआव मोनसे 40 बिघाफ्राम हायाव थानाइ जुखाम आबादनि नुथाइ। जोबोर समाइना नुथाइजों आबादारिफोरनि गोसोखौ रंजानाइनि खुसिजों दोननो हागासिनो दं। कोकराझार जिरलानि सालाकाटिआव थानाइ 40 बिघाफ्राम हायाव थानाइ जुखाम आबादआव दासान्दि एप्रिल दानआव जुखाम आबादनि फसलखौ बिबार बारफुनाइ नुनो मोननाइ जादों।
कोकराझार जिरलानि सालाकाटिआव 40 बिघाफ्राम आबाद फोथारनि जुखाम आबादआव बांद्राइ बिबांनि आइ गैआब्लाबो आबादारिफोरा जोहोर दुखु कस्त सहाइना जुखाम आबादखौ भावनाइ जादों होनना फोरमाइना होयो। कोकराझार जिरलानि सालाकाटिआव थानाइ 40 बिघाफ्राम आबाद फोथारआव जुखाम आबादनि अनगायैबो दैज्लां मेसें सम लायै सम बाइदि मैगं थाइगंनिबो आबाद माबनाइ जायो होनना मिथिनो हाबावनाइ जादों। कक्राझार जिरलानि बै 40 बिघाफ्राम आबाद फोथारआव दिहुननाइ मैगं थाइगंनि फसलफोरखौ गुबुन- गुबुन हाथाइ बजारफोराव फाननो थाखाइ दैथाइहरनाइ जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाइ जायो।


AJWLI SIKHWLA || आजोलि सिखोला [OFFICIAL MUSIC VIDEO]😀😜😄 Image Swdwmsri. Click on Image for Watching Video.
19 views0 comments